{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Report sa Filipino 31 - RJ Lawrence Tiu 3rd year Starapple...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RJ Lawrence Tiu 3 rd year Starapple I. Pangyayari Sinimulan ni Padre Damaso ang misa sa pagsasabi ng mga salita mula sa Aklat ni Edras. Ang unang sermon ay Kastila at ang sunud ay Tagalog. Tumigil siya ng konte at itinuro ang pinto. Isinara ito ng mga Sakristan at inakala ng Alperes na siya ay pinaparinggan. Tinuro ni Damaso ang patron na si San Diego de Alcala. Sinabi niya na ang patron ay matapang at makapangyarihan. Tinalo niya daw ang lahat ng kampon ni Lusiper. Bagamat hawak niya ay krus na kahoy hindi baril. Sa haba ng sermon niya inantok na mga tao. Si Maria Clara ay hindi nakikinig sa sermon, iniisip niya si Crisostomo Ibarra. Sa sermon, pinangangaralan ni Padre Damaso ang mga tao na memoryahin ang dasal na “Ama Namin” sapagkat marami na nakalimot ito. Nagsabi ng masama si Padre Damaso tungkol sa mga erehe na dapat daw silang bitayin para hindi na lumaganap ang lahi ni Satanas. Nakalimutan ni Padre Damaso ang kanyang sasabihin kaya tinapos niya na sa pamamagitan ng pagdakila kay San Diego de Alcala. Ang sunod
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Report sa Filipino 31 - RJ Lawrence Tiu 3rd year Starapple...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online