Safe_Space__8_2014.pdf - u202bu202a93u202cu202c...

This preview shows page 1 - 3 out of 28 pages.

932014 / 8חתפמחוטב בחרמרקספ לטילו דוד יסוי ,לטרה יליגחוטב בחרמתיבתִי ָּב ַל ה ָעי ִּג ַמ י ִנ ֲא ֶשׁ ְּכתִי ָּב ַה ,י ִּת ְל ַד ָּג וֹ ּב,י ִּל ֶשׁ םי ִרוֹה ַה ל ֶשׁי ִּת ְד ַח ָּפ וֹ ּב תִי ָּב ַהאֹל י ִנ ֲא ֶשׁ די ִּג ַה ְלז ָא ,ם ָּלֻּכ וֹמ ְּכַחוּט ָּב םוֹּי ַה ,י ִּת ְד ַח ָּפ.ם ָּגתורהצהה ָנוֹשׁא ִר ָה ם ַע ַּפ ַּב:ה ָסי ִנ ְּכ ַּב ט ֶל ֶ ּׁש ַה ת ֶא י ִתא ַר ָק ה ָק ְט ַגוֹר ָל י ִּת ְע ַּג ִה ֶשׁרוֹ ּכְז ִל בוּשׁ ָח"תוֹנוֹשׁ תוֹּי ֻשי ִג ְר שֵׁי םי ִנוֹשׁ םי ִשׁ ָנ/ ֲא ַלת ֵת ָל וּג ֲא ְד ִּתקי ִּפ ְס ַמ תוֹר ֵח ֲא ַל־ תוֹנ ָהי ֵל י ֵד ְּכ ב ָח ְר ֶמדֹמ ֲע ַל אֹל בוּש ָח,י ַּד ִמ בוֹר ָקתוּז ָח / ףוּ ּג ל ַע תוֹר ָע ֶה רי ִע ָה ְלת ַע ַּג ַל וֹא תוֹר ֵח ֲא ל ֶשׁ".ה ָמ ָּכ ְס ַה י ִל ְּבה ָנוֹשׁא ִר ָה ם ַע ַּפ ַּבי ִּל ֶשׁ םיִּי ַח ַּב.י ִּת ְד ַק ָר"חוטב בחרמ" םירישה רוזחמ ךותמ ,לאידבכ ינח,תואנותיעו תרושקתל הקלחמה,דוד יסוי;ןליא-רב תטיסרבינוא ,רדגמ ידומילל תינכתה ,לטרה יליגןרטסוו'תרונ תטיסרבינוא ,תרושקתל רפסה תיב ,רקספ לטיל;םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
94דוד יסוי ,לטרה יליגחוטב בחרמרקספ לטילו חכונ תויריווקו 1תויב"טהל ,תויטסינימפ תוליהקב ירשפא ןורתפכ םיעצומ "םיחוטב םיבחרמ".םייביטמרונ םייוויצמ םיגרוחה 2םישנ.א יפלכ םיירוביצ םיבחרמב יוכידו תומילא לש םתלעפהתויטסיביטקא תוצובקו תויתרבח תועונת ידי לע ונבנ "םיחוטב םיבחרמ" לש לש תונוש תורוצתתונורתפ םה "םיחוטב םיבחרמ" .םייפיצפסה ןהיכרוצל םאתהב תויריווקו תויב"טהל ,תויטסינימפיפלכ הרגשבש יוכיד םיליעפמה ,םימילאו םיינעגופ םיבחרממ הנגהב יתליהק ךרוצ לע םינועה3.יביטמרונורטהה ךרעמהמ םיגרוחה םישנ.א)םוקמ/ןמזב עובק וא לבגומ( ללח ,יזיפ בחרמ ןויצל בורל שמשמ "חוטב בחרמ" ,רוגשה חישבתשוחת הב םיאצמנה םיטרפל רשפאל הנווכ ךותמ תינבומה תלבקמו החותפ הביבסכ רדגומה־ יסחי אוה "חוטב בחרמ" .תומילאמ ששח אלל ,אלמ ימצע יוטיבל תורשפאו ישיא ןוחטיבהלכה תלוכי ןוגכ תויפיצפס תויגוסל עגונו ,םייקתמ אוה ובש רשקהלו ןמזל ,םוקמל ,םיחכונלבחרמה לש ותרדגה .תאז רשפאמה םוקמב יוכיד םע תודדומתהל םילכו יתוברת ןווגמ לשיקלח םא םג ,ןורתפ עיצהל ותוהמש ללחכ ;טלקמ םוקמכ ותוהמ תא תנמסמ ,ךכ םא ,חוטבכ.ןוחטיב הב ןיאש הרגשל ,ינמזו:ישונאה םרוגה רוטינל תודעוימה תוקיטקרפ לש הלעפה איה "חוטב בחרמ" רוציל תחא ךרדתולובג לש לומיסו הי ָנבה ;םישרומ םניאש הלא ןיבל וב אצמיהל םישרומה םישנ.א ןיב הנחבה;םיפתתשמה ןיב םייתרבחה םיסחיה רוטשמ ;חוטב וניאש הזל "חוטבה בחרמה" ןיב םיניחבמה,תושוחת לש ףסואמ בכרומ "חוטב בחרמ" גשומה ,ךכיפל .בחרמב םיגוהנה םיללכ לש הינבהו,תיתרהצה תינושל הלועפ השעמל הווהמ חוטבכ םיוסמ בחרמ לש ותרדגה .םיעפומו תומכסה.וילע הזרכהה תועצמאב חוטבכ בחרמה תא תננוכמה הלועפ ־ 4)Speech act( יעוציב עבמ ואתשוחת םירצוי ,םייפיצפס "םיחוטב םיבחרמ" םינייפאמה םיעפומה ןהיתובקעבו ,תומכסההתכרעמ לש המויקב הנומאב תנגועמה ,וז ןוחטיב תשוחת .וב םיאצמנה םישנ.אה ןעמל ןוחטיב.ומויקל היצמיטיגלהו "חוטב בחרמ" לש ותרטמ איה ,בחרמב םיחכונה ללכל תפתושמה םיללכ)ןודעומ ,זכרמ ,רדח( והשלכ יזיפ בחרמל סחיה תועצמאב איה "חוטב בחרמ" ןייפאל תפסונ ךרד,השוחת ,חיר( םיישוחה וינייפאמ ,יפרגואיגה ומוקימ ,ולדוג ,ותרוצ :יזיפה בחרמה .ןמז בחרמלווילא עיגהל םיכרדהו ותוריגס וא ותוירוביצ תדימ ,)םיצפחה םקרמ ,וגוסו רואה תדימ ,םיעבצ.הפוקתה ,הביסמה תמייקתמ ובש ברעה ,חותפ זכרמה ןהבש תועשה :יגולונורכה בחרמה .)תושיגנ(

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture