Sept.16 - Chinese 252 Names& Terms Fri Sept 16 2011 1...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Chinese 252 Names & Terms Fri., Sept. 16, 2011 1. gōng 公, hóu 公, bó 公, zǐ 公, nán 公: duke, marquis, count, viscount, baron 2. Sòng Xiāng-gōng 公公公 (Lord Xiāng of Sòng; a.k.a. Prince Zǐ Fù 公公) 3. Gōngzǐ Mù-yí 公公公公 (Prince Mù Yí; a.k.a. Gōngzǐ Yú 公公公) 4. lì dé 公公 5. lì wēi 公公 6. battle of Hóng Shuǐ 公公 (battle by the Hóng River) 7. Jìn Xiàn-gōng 公公公 8. Lí Jī 公公 9. Prince Shēnshēng 公公公公 (eldest son of Jìn Xiàn-gōng) 10. Xī Qí 公公 (son of Lí Jī), Zhuó Zǐ 公公 (son of Lí Jī’s younger sister) 11. Jìn Huìgōng 公公公, a.k.a. Prince Yíwú 公公公公 (younger brother of Chóng’ěr) 12. Jìn Huái-gōng 公公公 (son of Jìn Huìgōng) 13. Jìn Wén-gōng 公公公, a.k.a. Prince Chóng’ěr 公公, (“Double Ears”) 14. lì xìn 公公 15. Cáo Gòng-gōng 公公公, Lord Gòng of Cáo 16. Xī Fù Jī 公公公 17. battle of Chéngpú 公公 (632 BCE) 18. Chǔ Chéng-wáng 公公公 19. tuì bì sān shè 公公公公, “to withdraw three stages” 20. Jiè Zǐ Tuī 公公公 21. Cold Food Festival (Hán Shí Jié 公公公) ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online