Course Hero Logo

ch._11-12_god_besvarelse.docx - Økonomiske Principper B...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 3 out of 13 pages.

Økonomiske Principper BOpgaver til kapitel 11 og 12 i MankiwOpgave 1Betragt følgende model:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)hvorYer udbuddet af varer og tjenesteydelser,Ker størrelsen af kapitalapparatet,Nerbeskæftigelsen,Eer ønsket efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser,Cer privatforbrugsefterspørgsel,Ierinvesteringsefterspørgsel,Geroffentligforbrugsefterspørgsel,Ter skatter,Per forbrugerprisindekset,rer realrenten,Ler denreale pengeefterspørgsel, ogMer det nominelle pengeudbud. Parametrenea,b,c,d,e,fogger alle positive, ogasamtcer begge mindre end 1. En streg over en variabel betyder, atdenne er eksogen. Endelig kan det oplyses, at IS-kurven og LM-kurven er givet vedfølgende sammenhænge:1.Beskriv relationerne (1) til (7).
1: Tekniskrelation. Det er en Cobb-Douglas produktionsfunktion med to inputs(kapital og arbejdskraft).Produktionsfunktion udviser konstant skalaafkast, da den er homogen af grad 1.2: Identitetsligning som definerer den ønskede vareefterspørgsel for en lukketøkonomi. Den ønskede vareefterspørgsel (de planlagte udgifter) består afprivatforbrug, investeringer og offentligt forbrug. Den ønskede efterspørgsel kanvære forskellig pga. lagerinvesteringer. Desuden har vi at gør med en lukketøkonomi da der ingen NX er.3: Adfærdsrelation for det private forbrug, der afhænger positivt af den disponibleindkomst (y-t). Den marginale forbrugstilbøjelighed er 0<c<1, mens b angiver detautonome (indkomstuafhængige) private forbrug.4: Ligevægtsbetingelse der angiver at aggregeret udbud af varer og tjenesteydelserer lig aggregeret efterspørgsel, samt at planlagte udgifter er lig faktiske udgifter5: Adfærdsrelation for investeringsefterspørgslen. Investeringerne afhængernegativt af realrenten, da det kan ses som en alternativomkostning ved atinvestere. D angiver de renteuafhængige investeringer, mens e errentefølsomheden for investeringsefterspørgslen.6: ligevægtsbetingelse for pengemarkedet. Den reale pengeefterspørgsel, L, skalvære lig reale pengeudbud (M/P).7: Adfærdsrelation for pengeefterspørgslen. Den stigende indkomst afspejles itransaktionsmotivet og fald i realrenten, hvilket afspejler at renten kan ses somalternativomkostning.Transaktionsmotivet: Højere indkomst -> større forbrugstørre behov fortransaktionerstørre pengeefterspørgsel-Spekulationsmotivet: Højere renteman er mere tilbøjelig til opsparingmindreforbrugmindre pengeefterspørgsel.2.Foretag en kausalanalyse af modellen. Vurder herudfra om modellen omhandlerdet korte sigt eller den lange sigt. Begrund.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
Hanne Cathrine Bisgaard
Tags

Newly uploaded documents

Show More

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture