umaga - (umaga. hindi pa gising ang iba .) : monologue ni...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(umaga. . hindi pa gising ang iba . .) : monologue ni stella. STELLA ako si stella. . isang dalaga na naghangad ng magandang kapalaran dito sa Sa Maynila, laking bukid. . hindi nakapag.aral. . tagatahi lang ng mga baro na napigtas nina kuya at ni tatay sa tuwing sumusulong sila sa bukid para mag.araro. . Samakatuwid,, walang direksyon ang buhay ko,nung nasa Cotabato ako?? Sabay lang sa kung ano ang takda ng panahon. Tulad ngayon, kung hindi ako inireto ni nanay kina Tiya Cel para maging katulong nila, ay, hindi ko iisipin na magtrabaho. Palibhasa, sa kakarampot na sinusuweldo ni ama sa pagsasaka ng lupang hindi sa kanya, ay talagang mahirap pa kami sa mga pinakamahirap na daga. Pero akala ko, langit ang dinatnan ko dito. . TIYA CEL: Stella !!! Stella!!anu ba!! Umaga na,, papasok na mga pinsan mo!!! Hindi ka pa namamalantsa ng uniporme!!! Yung pagkain, nainit mo ba??? Anu ba!!! Ang kupad mo!!! STELLA Andyan na po tiya. . Gagawin na po. . opo. . opo. . Lalapit si Tiya Cel pasugod sa kuwarto ni Stella… Galit… Padabog na bubuksan ang pinto na bahagyang may dungaw. . TIYA CEL Puta ka talaga!!! (babatukan si Stella) Pinapakain ka namin ditto sa bahay na ito hindi para maghapon na humilata diyan sa kama!!! (duduruin si Stella) Palibhasa,, ugali yan ng mga pobre kaya ni kaunting oportunidad ng pag-asenso wala. . Kapagka nahuli sa klase ang mga pinsan mo dahil sa katamaran mo. . Humanda ka!!! (lalabas sa kuwarto, iiwanan si Stella na umiiyak) Lalabas sa kuwarto si Stella para tupdin ang mg utos ng kanyang tiya. (kunwari tapos na sa trabaho) Lalabas sandali si stella para katagpuin si Anthony – ang nagiisang nakakaunawa sa kalagayan ni Stella. . Makikita na malungkot si Stella habang marahan na naglalakad papalapit sa kanya.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/25/2012 for the course ACC 101\ taught by Professor Sirbondoc during the Spring '11 term at Ateneo de Manila University.

Page1 / 4

umaga - (umaga. hindi pa gising ang iba .) : monologue ni...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online