Kajian Keperluan dan Kesesuaian Kemudahan Masyarakat di Kawasan Berkepadatan Tinggi.pdf - KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI

Kajian Keperluan dan Kesesuaian Kemudahan Masyarakat di Kawasan Berkepadatan Tinggi.pdf

This preview shows page 1 out of 323 pages.

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 323 pages?

Unformatted text preview: KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BAB 1.0 ISI KANDUNGAN Latarbelakang Kajian Keperluan Dan Kesesuaian Kemudahan Masyarakat Di Kawasan Bandar Padat Dan Berdaya Huni Pengenalan 1-1 1.2 Pendekatan Konsep Bandar Padat Berdaya Huni 1-3 Matlamat Dan Objektif Kajian 1.3.1 Matlamat Kajian 1.3.2 Objektif Kajian 1-4 1.3.3 Kepentingan Kajian 1-5 Profil Kawasan Kajian 1-6 1.4.1 Majlis Bandaraya Shah Alam (MBSA) 1-7 1.4.2 Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) 1-9 1.4.3 Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ 1.4.4 Majlis Perbandaran Klang (MPK) 1.4 HALAMAN Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Kemudahan Masyarakat Semasa 2-8 2.4.1 Kemudahan Pendidikan 2-8 2.4.2 Kemudahan Kesihatan 2-17 2.4.3 Kemudahan Keselamatan 2-21 Cadangan Persempadanan Zon Promosi Perancangan Bandar Padat (ZPP) 3-1 Pengenalan 3-1 3.1.1 Justifikasi Kriteria Penentuan Sempadan ZPP 3-3 3.2 Zon-zon Promosi Bandar Padat Berdaya Huni 3-4 3.3 Inventori Semasa Penduduk, Gunatanah, Kemudahan Pengangkutan Rel Dan Kelas Kegunaan Tanah 3-6 1-11 1-13 3.3.1 Anggaran Penduduk ZPP Tahun 2035 3-6 3.3.2 Gunatanah Dan Perkhidmatan Pengangkutan Rel 3-7 3.3.3 Kelas Kegunaan Tanah 3-7 2-1 2.1 Pengenalan 2-1 2.2 Prinsip Perancangan Kemudahan masyarakat Kawasan Bandar Padat Berdaya Huni 2-2 Mekanisma Amalan Semasa Penyediaan Rizab Kemudahan Masyarakat 2-3 2.3.1 2-3 Amalan Penyediaan Rizab Tapak Untuk Kemudahan Masyarakat Di Negeri Selangor ISI KANDUNGAN 2.4 3.0 Kemudahan Masyarakat – Prinsip Dan Polisi Perancangan Bandar Padat berdaya Huni 2.3 BAB 1-1 1.1 1.3 2.0 HALAMAN (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) 3.1 3.4 Inventori Semasa Dan Komited Kemudahan Masyarakat Di Dalam ZPP 3-66 3.4.1 Kemudahan Pendidikan 3-66 3.4.2 Kemudahan Kesihatan 3-136 3.4.3 Kemudahan Keselamatan 3-150 i KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BAB 4.0 ISI KANDUNGAN Cadangan Garis Panduan Khusus Perancangan Kemudahan Masyarakat ZPP 2035 4.1 4.2 4.3 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Pendidikan HALAMAN BAB 4-1 5.0 (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) ISI KANDUNGAN HALAMAN Pengurusan Dan Perlaksanaan Kemudahan Masyarakat ZPP 5-1 5.1 Prosedur Pengurusan Tanah Kemudahan masyarakat 5-1 5.1.1 Penambahbaikan Dalam Prosedur Kebenaran Merancang 5-1 5.1.2 Memperkemaskan Sistem Penyampaian Dan Pengurusan Tapak-Tapak Rizab Kemudahan Awam 5-2 5.1.3 Cadangan Pemilikan Strata Bagi Petak-Petak 5-5 4-1 4.1.1 Piawaian Perancangan Sekolah 4-1 4.1.2 Piawaian Perancangan Kemudahan Tadika 4-23 4.1.3 Cadangan Dan Unjuran Kemudahan Pendidikan Mengikut ZPP 4-27 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Kesihatan 4-42 4.2.1 Asas Pembentukan Garis Panduan Kemudahan Hospital Bagi Kawasan Berkepadatan Tinggi 4-42 4.2.2 Asas Pembentukan Garis Panduan Kemudahan Klinik Kesihatan Bagi Kawasan Berkepadatan Tinggi 4-47 4.2.3 Cadangan Dan Unjuran Kemudahan Kesihatan Mengikut ZPP 4-51 6.0 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Keselamatan 4-63 4.3.1 Piawaian Dan Garis Panduan Perkhidmatan Balai Polis Di Dalam Kawasan ZPP 4-63 4.3.2 Piawaian Dan Garis Panduan Perkhidmatan Balai Bomba Di Dalam Kawasan ZPP 4-69 4.3.3 Unjuran Keperluan Dan Cadangan Kemudahan Keselamatan DI Dalam Kawasan ZPP Tahun 2035 4-75 Rumusan 6-1 ii KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BIL SENARAI RAJAH HALAMAN 1.4.1 Peratus Gunatanah Semasa Majlis Bandaraya (MBSA) 1-7 1.4.2 Gunatanah MBSA 1-8 1.4.3 Peratus Gunatanah Semasa Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) 1-9 1.4.4 Gunatanah MBPJ 1-10 1.4.5 Peratus Gunatanah Semasa Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) 1-11 1.4.6 Zon Gunatanah ZPP 1 1.4.7 1.4.8 2.1 2.2 2.3 3.1 BIL (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) SENARAI RAJAH HALAMAN 3.3.2.5 Gunatanah ZPP 4 3-21 3.3.2.6 Gunatanah ZPP 5 3-22 3.3.2.7 Gunatanah ZPP 6 3-34 3.3.2.8 Gunatanah ZPP 7 3-35 3.3.2.9 Gunatanah ZPP 8 3-36 3.3.2.10 Gunatanah ZPP 9 3-45 3.4.1.1 Taburan Tadika, Tabika, Prasekolah Di ZPP 1 3-71 1-12 3.4.1.2 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 1 3-73 Peratusan Gunatanah Semasa Majlis Perbandaran Klang (MPK) 1-13 3.4.1.3 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 1 3-75 3.4.1.4 Taburan Tadika, Tabika, Prasekolah Di ZPP 3 3-79 Gunatanah MPK 1-14 3.4.1.5 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 3 3-82 Carta Alir Proses Permohonan Perizaban Tanah Bagi Tujuan Penggunaan Kemudahan Masyarakat Dibawah Seksyen 62 Kanun Tanah Negara 2-4 3.4.1.6 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 3 3-85 3.4.1.7 Taburan Tadika, Tabika, PraSekolah Di ZPP 4 3-88 Konsep Perancangan Bagi Penyediaan ‘Lay-By’ Untuk Kompleks 2 Sebuah Sekolah 2-11 3.4.1.8 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 4 3-90 3.4.1.9 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 4 3-92 Konsep Perancangan Bagi Penyediaan ‘Lay-By’ Untuk Kompleks 3 Sebuah Sekolah 2-11 3.4.1.10 Taburan Tadika, Tabika, PraSekolah Di ZPP 5 3-95 3.4.1.11 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 5 3-98 3.4.1.12 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 3-100 Carta Alir Penentuan Sempadan ZPP 3-2 3.2.1 Sempadan ZPP 3-5 3.4.1.13 Taburan Tadika, Tabika, PraSekolah Di ZPP 6 3-103 3.3.1 Sistem Pengangkutan Rel di ZPP 3-8 3.4.1.14 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 6 3-105 3.3.2.2 Gunatanah ZPP 1 3-9 3.4.1.15 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 6 3-107 3.3.2.3 Gunatanah ZPP 2 3-10 3.4.1.16 Taburan Tadika, Tabika, PraSekolah Di ZPP 7 3-110 3.3.2.4 Gunatanah ZPP 3 3-20 3.4.1.17 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 7 3-112 iii KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BIL 3.4.1.18 3.4.1.19 SENARAI RAJAH Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 7 Taburan Tadika, Tabika, PraSekolah Di ZPP 8 HALAMAN 3-114 3-116 BIL (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) SENARAI RAJAH HALAMAN 3.4.3.1 Taburan Balai Polis Sedia Dan Komited ZPP 1 3-151 3.4.3.2 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 2 3-152 3.4.3.3 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 3 3-153 3.4.3.4 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 4 3-154 3.4.3.5 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 5 3-155 3.4.3.6 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 6 3-156 3.4.3.7 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 7 3-157 3.4.3.8 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 8 3-158 3.4.1.20 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 8 3-118 3.4.1.21 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 8 3-120 3.4.1.22 Taburan Tadika, Tabika, PraSekolah Di ZPP 9 3-124 3.4.1.23 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 9 3-130 3.4.3.9 Taburan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited ZPP 9 3-159 3.4.1.23 Taburan Sekolah Rendah Di ZPP 9 (Sambungan) 3-131 3.4.3.10 Taburan Bomba Sedia Ada Dan Komited ZPP 1 Dan ZPP 2 3-161 3.4.1.24 Taburan Sekolah Menengah Di ZPP 9 3-135 3.4.3.11 3-162 3.4.2.1 Lokasi Klinik Kesihatan ZPP 1 3-137 Taburan Bomba Sedia Ada Dan Komite ZPP 3, ZPP 4, Dan ZPP 5 3.4.2.2 Taburan Klinik ZPP 1 3-138 3.4.3.12 Taburan Semasa Dan Komited ZPP 6, ZPP 7 Dan ZPP 8 3-163 3.4.2.3 Lokasi Klinik Kesihatan ZPP 5 3-139 3.4.3.13 Taburan Semasa Dan Komited ZPP 9 3-164 3.4.2.4 Taburan Klinik ZPP 2 3-140 4.1.1 Formula Threshold Penduduk 4-2 3.4.2.5 Taburan Klinik ZPP 3 3-141 4.1.2 Formula Jarak Tampungan Sekolah 4-6 3.4.2.6 Taburan Klinik ZPP 4 3-142 4.1.3 4-7 3.4.2.7 Taburan Klinik ZPP 5 3-143 Langkah-Langkah Pengiraan Jarak Tampungan Kemudahan Sekolah 3.4.2.8 Lokasi Klinik Kesihatan ZPP 8 3-144 4.1.4 Komponen Utama Sekolah 4-9 3.4.2.9 Taburan Klinik ZPP 6 3-145 4.1.5 Ilustrasi Pelan Tapak Sekolah Yang Dicadangkan 4-15 3.4.2.10 Taburan Klinik ZPP 7 3-146 4.1.6 Ilustrasi Pelan Tapak dan Pandangan Sisi Sekolah Rendah (Maksimum 4 Tingkat) Yang Dicadangkan 4-16 3.4.2.11 Taburan Klinik ZPP 8 3-147 3.4.2.12 Lokasi Klinik Kesihatan ZPP 9 3-148 3.4.2.13 Taburan Klinik ZPP 9 3-149 iv KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BIL SENARAI RAJAH HALAMAN 4.1.7 Ilustrasi Pelan Tapak dan Pandangan Sisi Sekolah Rendah (Maksimum 8 Tingkat) Yang Dicadangkan 4-17 4.1.8 Ilustrasi Pelan Tapak dan Pandangan Sisi Sekolah Rendah (Maksimum 8 Tingkat) Yang Dicadangkan 4-18 4.1.9 Illustrasi Pelan Tapak dan Pandangan Sisi Sekolah Menengah (Maksimum 4 Tingkat) Yang Dicadangkan 4-19 4.1.10 Ilustrasi Pelan Tapak dan Pandangan Sisi Sekolah Menengah (Maksimum 4 Tingkat) Yang Dicadangkan 4-20 4.1.11 Ilustrasi konsep sekolah bersepadu (gabungan 1 sekolah menengah dan 1 sekolah rendah 4-21 4.1.12 Illustrasi konsep sekolah bersepadu (gabungan 2 sekolah rendah) 4-21 4.1.13 Formula Threshold Penduduk 4-23 4.1.14 Formula Jarak Tampungan Kemudahan Tadika 4-24 4.1.15 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 2 4-28 4.1.16 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 3 4-29 4.1.17 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 4 4-30 4.1.18 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 5 4.1.19 BIL (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) SENARAI RAJAH HALAMAN 4.1.22 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Menengah Di ZPP 2 4-36 4.1.23 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Menengah Di ZPP 3 4-37 4.1.24 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Menengah Di ZPP 5 4-38 4.1.25 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Menengah Di ZPP 6 4-39 4.1.26 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Menengah Di ZPP 7 4-40 4.2.1 Contoh Pengiraan Penentuan Jumlah Katil Bagi Hospital 4-43 4.2.2 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 1 4-54 4.2.3 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 2 4-55 4.2.4 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 3 4-56 4.2.5 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 4 4-57 4.2.6 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 5 4-58 4.2.7 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 6 4-59 4.2.8 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 7 4-60 4.2.9 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 8 4-61 4.2.10 Taburan Cadangan Klinik Kesihatan ZPP 9 4-62 4-31 4.3.1 Contoh Susun Atur Cadangan Balai Polis Bandar 4-65 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 6 4-32 4.3.2 Cadangan Balai Polis Komuniti 4-66 4.3.3 Contoh Pelan Susun Atur Balai Bomba 4-71 4.1.20 Taburan Cadangan / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 7 4-33 4.3.4 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 1 4 -78 4.1.21 Taburan Zoning / Komited Sekolah Rendah Di ZPP 8 4-34 4.3.5 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 2 4-79 4.3.6 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 3 4-80 v KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : NO RAJAH SENARAI RAJAH (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) HALAMAN 4.3.7 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 4 4-81 4.3.8 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 5 4-82 4.3.9 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 6 4-83 4.3.10 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 7 4-84 4.3.11 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 8 4-85 4.3.12 Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 9 4-86 4.3.12 (a) Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 9 4-87 4.3.12 (b) Cadangan Tapak Balai Polis ZPP 9 4-88 4.3.13 Cadangan Tapak Balai Bomba ZPP 2 4-91 4.3.14 Cadangan Tapak Balai Bomba ZPP 3 4-92 4.3.15 Cadangan Tapak Balai Bomba ZPP 9 4-93 5.1 Carta Alir Prosedur Pra Rundingan OSC 3.0 5-2 5.2 Carta Alir Proses Permohonan Kebenaran Merancang Secara Serentak 5-3 5.3 Carta Organisasi Unit / Bahagian Yang Dicadangkan Diwujudkan Dalam Jabatan Perancangan Majlis Tempatan 5-8 vi KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BIL 2.1 SENARAI JADUAL Norma Keluasan Pendidikan Lantai Maksimum HALAMAN Bangunan BIL (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) SENARAI JADUAL HALAMAN 2-13 3.4.1.9 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 4 3-91 3.4.1.10 Senarai Inventori Tadika Di Kawasan ZPP 5 3-93 3.4.1.11 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 5 3-92 3.4.1.12 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 5 3-99 3.4.1.13 Senarai Inventori Tadika Di Kawasan ZPP 6 3-101 3.4.1.14 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 6 3-104 3.4.1.15 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 6 3-106 3.4.1.16 Senarai Inventori Tadika Di Kawasan ZPP 7 3-108 3.4.1.17 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 7 3-111 3.4.1.18 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 7 3-113 3.4.1.19 Senarai Inventori Tadika Di Kawasan ZPP 8 3-115 3.4.1.20 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 8 3-117 3.4.1.21 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 8 3-119 3.4.1.22 Senarai Inventori Tadika Di Kawasan ZPP 9 3-121 2.2 Modul Bilik Darjah (BD) Dalam Sekolah 2-13 2.3 Ruang-Ruang Utama Dalam Sekolah 2-13 3.1 Tujuan dan Faedah Persempadanan ZPP 3-1 3.2 Butiran Sempadan Kawasan ZPP 3-4 Anggaran Jumlah Penduduk Di Kawasan ZPP 3-6 3.3.3.1 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 1 3-11 3.3.3.2 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 2 (Kwasa Damansara) 3-19 3.3.3.3 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 3 Dan ZPP 4 3-23 3.3.3.4 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 5 3-30 3.3.3.5 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 6 3-37 3.3.3.6 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 7 3-40 3.3.3.7 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 8 3-43 3.3.3.8 Kelas Kegunaan Tanah ZPP 9 3-46 3.4.1.1 Senarai Inventori Tadika, Tabika dan Prasekolah di Kawasan ZPP 1 3-67 3.4.1.2 Senarai Inventori Sekolah Rendah di Kawasan ZPP 1 3-72 3.4.1.3 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 1 3-74 3.4.1.4 Senarai Inventori Tadika, Tabika dan Prasekolah Di Kawasan ZPP 3 3-76 3.4.1.5 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 3 3-80 3.4.1.6 Senarai Inventori Sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 3 3-83 3.4.1.23 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 9 3-125 3.4.1.7 Senarai Inventori Tadika Di Kawasan ZPP 4 3-86 3.4.1.24 Senarai Inventori sekolah Menengah Di Kawasan ZPP 9 3-132 3.4.1.8 Senarai Inventori Sekolah Rendah Di Kawasan ZPP 4 3-89 3.3.1 vii KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) BIL SENARAI JADUAL HALAMAN BIL 3.4.2.1 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan ZPP 3-136 4.1.6 Keluasan Lantai Maksimum Sekolah Menengah 4-13 3.4.2.2 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan ZPP 1 3-137 4.1.7 Garis Panduan dan Piawaian bagi Sekolah Rendah (Maksimum 4 Tingkat) 4-16 3.4.2.3 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan MBSA 3-137 4.1.8 Garis Panduan dan Piawaian bagi Sekolah Rendah (Maksimum 8 Tingkat) 4-17 3.4.2.4 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan ZPP 5 3-139 4.1.9 Garis Panduan dan Piawaian bagi Sekolah Rendah (Maksimum 8 Tingkat) Perkongsian Kemudahan Padang dengan Pangsapuri 4-18 3.4.2.6 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan MBPJ 3-139 4.1.10 Garis Panduan dan Piawaian bagi Sekolah Menengah (Maksimum 4 Tingkat) 4-19 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan ZPP 8 3-144 4.1.11 Garis Panduan dan Piawaian bagi Sekolah Menengah (Maksimum 8 Tingkat) 4-20 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan MPSJ 3-144 4.1.12 4-22 3.4.2.9 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di Dalam Kawasan ZPP 9 3-148 Perbandingan piawaian keluasan tapak sekolah rendah dan menengah sedia ada dan cadangan 4.1.13 Bilangan Kemudahan Klinik Kesihatan Di dalam Kawasan MPK 3-148 Cadangan Garis Panduan dan Piawaian Bagi Kemudahan Tadika secara “Free Standing Building” dan Berstrata 4-26 3.4.2.10 3.4.3.1 Kemudahan Perkhidmatan Balai Polis Sedia Ada Dan Komited Di Dalam Dan Bersebelahan ZPP 3-150 4.1.14 Unjuran Keperluan Kemudahan Sekolah Rendah di kawasan ZPP Pada Tahun 2035 4-27 4.1.15 Kemudahan Balai Bomba Sedia Ada dan Komited Mengikut ZPP 3-160 Unjuran Keperluan Kemudahan Sekolah Menengah di kawasan ZPP Pada Tahun 2035 4-35 3.4.3.2 4.1.16 Unjuran Keperluan Kemudahan Sekolah Menengah di kawasan ZPP Pada Tahun 2035 4-41 4.2.1 Garis Panduan Perancangan Kemudahan Kesihatan Hospital di Dubai 4-42 3.4.2.7 3.4.2.8 SENARAI JADUAL HALAMAN 4.1.1 Modul Bilik Darjah Sekolah Rendah 4-2 4.1.2 Modul Bilik Darjah Sekolah Menengah 4-4 4.1.3 Pecahan Tipikal Guna Tanah Sekolah Rendah 4-10 4.1.4 Pecahan Tipikal Menengah 4-10 4.2.2 Cadangan Garis Panduan dan Piawaian Bagi Kemudahan Hospital 4-45 4.1.5 Keluasan Lantai Maksimum Sekolah Rendah 4-11 4.2.3 Purata Kedatangan Pesakit Per hari Semasa 4-47 Guna Tanah Sekolah viii KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : BIL SENARAI JADUAL HALAMAN BIL 4.3.11 4.2.4 Perbandingan Garis Panduan (GP) Klinik Kesihatan Bagi Bandar Berkepadatan Tinggi 4-48 4.2.5 Cadangan Garis Panduan dan Piawaian Bagi Kemudahan Klinik Kesihatan 4-49 Cadangan dan Unjuran Keperluan Katil Berdasarkan Kadar Kehadiran Tahunan Yang Di Tetapkan Oleh WHO (1/20 Penduduk) 4-52 4.2.7 Inventori Keperluan Klinik Kesihatan Dan Keperluan Tapak Di Setiap ZPP 4-53 4.3.1 Piawaian Perancangan Perkhidmatan Balai Polis Di Dalam ZPP 4-64 4.3.2 Keperluan Ruang Pejabat dan Ruang Kerja 4-67 4.3.3 Keluasan Lantai Maksimum Ruang Bangunan 4-67 4.3.4 Piawaian Perancangan Perkhidmatan Balai Polis Di Dalam ZPP 4-70 4.3.5 Pecahan Kegunaan Lantai Balai Bomba Mengikut Kategori 4-72 4.3.6 Piawaian Perancangan Perkhidmatan Balai Polis Di Dalam ZPP 4-73 4.3.7 Keperluan Kemudahan Perkhidmatan Balai Polis Di Dalam Kawasan ZPP Bagi Tahun 2035 4-75 4.3.8 Keperluan Tapak / Luas Lantai Kemudahan Perkhidmatan Balai Polis Mengikut ZPP Tahun 2035 4-76 4.3.9 Cadangan Penyediaan Perkhidmatan Balai Polis Di Dalam Kawasan ZPP Bagi Tahun 2035 4-77 4.3.10 Keperluan Kemudahan Perkhidmatan Balai Bomba Di Dalam Kawasan ZPP Bagi Tahun 2035 4-89 4.2.6 (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) SENARAI JADUAL HALAMAN Keperluan Kemudahan Perkhidmatan Balai Bomba Di Dalam Kawasan ZPP Bagi Tahun 2035 4-90 5.1 Agensi Pengguna Dan Pengawal Tanah Mengikut Jenis Kemudahan 5-1 5.2 Agensi Pengguna Dan Pengawal Tanah Mengikut Jenis Kemudahan 5-9 ix KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) 1.0 LATARBELAKANG KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI Bandar Padat Berdaya Huni : 1.1 Pengenalan Bandar yang mempunyai kualiti hidup yang tinggi yang mana penduduknya merasa selesa, gembira, mampu milik (affordable), kemudahan mencukupi (adequate), menarik (vibrant) dan mempunyai alam sekitar dan persekitaran sosial yang baik. Kemudahan masyarakat merupakan komponen penting dalam perancangan dan pembangunan sesebuah kawasan. Usaha memastikan masyarakat mempunyai akses yang baik dari segi kuantiti dan kualiti adalah kritikal dan (JPBD Semenanjung Malaysia, (n.d) Compact Cities Vibrant Cities, Livable Cities, Malaysia ) merupakan indikator utama di dalam mengukur tahap kualiti hidup sesebuah masyarakat terutamanya di kawasan bandar. Belanjawan 2017 Negeri Selangor turut memberi penekanan terhadap Penyediaan kemudahan masyarakat berkualiti turut ditekankan di dalam Rancangan Malaysia Ke-11 melalui pendekatan pembangunan yang seimbang dengan memberi penekanan kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan taraf dan kualiti hidup yang memenuhi keperluan sosioekonomi, fizikal dan psikologi individu dalam usaha meningkatkan produktiviti dan mobiliti sosial serta mengukuhkan kesepaduan sosial serta perpaduan nasional. penyediaan kemudahan masyarakat dengan memberi fokus kepada Kesejahteraan Komuniti Bandar melalui penyediaan kemudahan komuniti yang selesa dan mesra komuniti termasuk kemudahan untuk golongan OKU. Sebanyak RM19.5 juta diperuntukkan untuk pembangunan komuniti bandar, RM5 juta untuk pembangunan kemudahan asas PBT manakala RM10 juta untuk menaiktaraf serta membaikpulih dewan orang ramai. Kerajaan Negeri turut mengumumkan peruntukkan sebanyak RM42.9 juta untuk membina, menaiktaraf dan membaikpulih Sekolah Rendah Agama (SRA) di seluruh Negeri Selangor serta institusi masjid dan kegiatan mengimarahkan masjid. Di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, antara lain dengan membina 30 buah sekolah rendah; 27 buah sekolah menengah dan untuk peringkat kelas prasekolah pula, 44.6 juta ringgit diperuntukkan untuk pelbagai program di 9,113 buah kelas seluruh Sumber : Google Street Image Capture Sept 2017 Malaysia. 1-1 KAJIAN KEPERLUAN DAN KESESUAIAN KEMUDAHAN MASYARAKAT DI KAWASAN BEKEPADATAN TINGGI : (BANDAR PADAT DAN BERDAYA HUNI) Sejajar dengan pembangunan pesat di kawasan Wilayah Lembah Kelang dan Greater Kuala Lumpur yang turut merangkumi Daerah Petaling, Klang, Sepang, Gombak dan Hulu Langat, Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035 telah menetapkan halatuju yang jelas berkaitan penyediaan kemudahan pendidikan, kesihatan dan keselamatan yang berkualiti menjelang 2035. Hal...
View Full Document

  • Winter '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture