EX_1 - רפסמ ליגרת 1 ןיפילח רחסו...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: רפסמ ליגרת 1- ןיפילח רחסו הרומתה תמוקע רפסמ הלאש 1 .תואלקח ירצומו הישעת ירצומ םירציימ "דרומה הלעמ" ץוביקב רוצייל 1 םישרדנ תואלקח רצומ 1 ,דבוע 5-ו םימ ק"מ 5 .עקרק םנוד רוציל 1 םישרדנ הישעת רצומ 5 ,םידבוע 4-ו םימ ק"מ 5 .עקרק םנוד קשמה תושרל 500 ,עקרק םנוד 200 ו םימ ק"מ 100 .םידבוע - 'א קלח קשמה לש הרומתה תמוקע תא קיודמב הוותה 'ב קלח הרקמ לכב רציל שרדנ ץוביקה 20 .תואלקח ירצומ 1 . .בושיחבו ףרגב הארה ?הז הרקמב ורצויי הישעת ירצומ המכ 2 . דחא לכ לש הלטבאה ףקיה המו םאולמב םילצונמ םניא רוציי ימרוג וליא ?רוצייה ימרוגמ רפסמ הלאש 2 םירצומ ינש רציימ קשמ X-ו Y ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

EX_1 - רפסמ ליגרת 1 ןיפילח רחסו...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online