EX_2 - ‫תרגיל מספר 2 - הקצאת גורמי...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תרגיל מספר 2 - הקצאת גורמי ייצור‬ ‫שאלה 1‬ ‫במשק מצויים שני סוגי שדות בלבד, סוג א' וסוג ב'. מכל סוג מצויים 001‬ ‫שדות ששטחם זהה. כל הפועלים במשק זה שווים בכושר עבודתם ומייצרים‬ ‫במשק אך ורק חיטה. נתוני התפוקה השנתית שניתן להפיק באמצעות‬ ‫תשומות עבודה שונות בשדות אלו כדלקמן:‬ ‫תשומת‬ ‫שדה א'‬ ‫סך תפוקה‬ ‫שדה ב'‬ ‫סך תפוקה שנתית‬ ‫פועלים‬ ‫שנתית‬ ‫)ק"ג חיטה(‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6 ויותר‬ ‫)ק"ג חיטה(‬ ‫0‬ ‫0011‬ ‫0002‬ ‫0572‬ ‫0023‬ ‫0063‬ ‫0083‬ ‫0‬ ‫008‬ ‫0051‬ ‫0012‬ ‫0062‬ ‫0003‬ ‫0003‬ ‫1. לכל סוג של שדה חשב עבור כל אחת מהתשומות השונות את התפוקה‬ ‫הממוצעת ‪ AP‬ואת התפוקה השולית ‪ .MP‬ערוך בצורת טבלה.‬ ‫2. הנח כי המשק מופעל לפי הוראות של רשות מתכננת שמטרתה להבטיח‬ ‫תפוקה מקסימלית של חיטה. הראה כיצד תקצה הרשות את הפועלים בין‬ ‫002 השדות משני הסוגים המצויים במשק במקרה שבמשק מצויים:‬ ‫1( 052 פועלים‬ ‫2( 054 פועלים‬ ‫3( 058 פועלים‬ ‫מהי התפוקה השולית של הפועלים במשק בכל אחד מהמקרים לעיל?‬ ‫הסבר.‬ ‫3.חשב את התפוקה השולית של שדות מסוג א' כאשר במשק נמצאים 052‬ ‫פועלים. חשב את התפוקה השולית של שדות מסוג א' כאשר במשק‬ ‫נמצאים 054 פועלים. מה קורה לתפוקה השולית של השדות כאשר מספר‬ ‫הפועלים גדל?‬ ‫שאלה 2‬ ‫למר לוי נותרו שישה ימי עבודה עד לבוא הגשמים. בימים אלו עליו לסיים‬ ‫זריעת חיטה.‬ ‫יבול החיטה תלוי במספר ימי העבודה שיוקדש לכל שדה, כדלהלן:‬ ‫התפוקה בשדה ב‬ ‫התפוקה בשדה א‬ ‫מספר ימי העבודה בשדה‬ ‫התפוקה בשדה ג‬ ‫03 טון‬ ‫34 טון‬ ‫1‬ ‫55 טון‬ ‫05 טון‬ ‫85 טון‬ ‫2‬ ‫56 טון‬ ‫26 טון‬ ‫86 טון‬ ‫3‬ ‫27 טון‬ ‫96 טון‬ ‫67 טון‬ ‫4‬ ‫87 טון‬ ‫37 טון‬ ‫97 טון‬ ‫5‬ ‫38 טון‬ ‫כדאי לו לחלק את זמנו כלהלן:‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫4.‬ ‫5.‬ ‫3 ימי עבודה בשדה א,2 ימי עבודה בשדה ב, והשאר בשדה ג.‬ ‫2 ימי עבודה בשדה א,3 ימי עבודה בשדה ב, והשאר בשדה ג.‬ ‫1 יום עבודה בשדה א,1 יום עבודה בשדה ב, והשאר בשדה ג.‬ ‫1 יום עבודה בשדה א,3 ימי עבודה בשדה ב, והשאר בשדה ג.‬ ‫כל התשובות אינן נכונות.‬ ‫שאלה 3‬ ‫מפעל "התאנה" מייצר תאנים מיובשות בשתי מחלקות השונות בציודן.‬ ‫היצור בשתי המחלקות נתון בטבלה הבאה :‬ ‫תשומת‬ ‫מחלקה א‬ ‫סך תפוקה‬ ‫מחלקה ב‬ ‫סך תפוקה‬ ‫פועלים‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫002‬ ‫083‬ ‫035‬ ‫056‬ ‫057‬ ‫028‬ ‫052‬ ‫054‬ ‫075‬ ‫056‬ ‫096‬ ‫007‬ ‫למפעל 2 מחלקות מסוג א' ו-3 מחלקות מסוג ב' ו-02 עובדים.‬ ‫6. התפוקה המרבית שאפשר לייצר היא 092,3 יחידות תפוקה ,‬ ‫והתפוקה השולית של העובדים היא 08.‬ ‫7. התפוקה המרבית שאפשר לייצר היא 002,2 יחידות‬ ‫תפוקה,והתפוקה‬ ‫השולית של העובדים היא 001.‬ ‫8. התפוקה המרבית שאפשר לייצר היא 002,2 יחידות‬ ‫תפוקה,והתפוקה‬ ‫השולית של העובדים היא 021.‬ ‫ד. התפוקה המרבית שאפשר לייצר היא 092,4 יחידות‬ ‫תפוקה,והתפוקה‬ ‫השולית של העובדים היא 001.‬ ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2012 for the course IEM 101.1.1911 taught by Professor Benmor during the Spring '11 term at Ben-Gurion University.

Ask a homework question - tutors are online