{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

EX_8 - ‫תרגיל מספר 8 מונופול‬...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ‫תרגיל מספר 8 - מונופול‬ ‫שאלה 1‬ ‫להלן נתוני הביקוש הניצב לפני מונופול המייצר מוצר ‪: X‬‬ ‫רווח‬ ‫‪π‬‬ ‫רווח‬ ‫שולי‬ ‫שולי‬ ‫‪MR‬‬ ‫פדיון‬ ‫‪TR‬‬ ‫פדיון‬ ‫‪MC‬‬ ‫הוצאו‬ ‫‪TVC‬‬ ‫הוצאות‬ ‫כולל‬ ‫ת‬ ‫‪P‬‬ ‫מחיר‬ ‫‪Qd‬‬ ‫כמות‬ ‫משתנות‬ ‫שוליו‬ ‫ת‬ ‫001‬ ‫09‬ ‫08‬ ‫07‬ ‫06‬ ‫05‬ ‫04‬ ‫03‬ ‫02‬ ‫01‬ ‫0‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫בנוסף נתון שלמונופול הוצאה שולית קבועה בגובה 03 שקלים ליחידה.‬ ‫1. השלם הטבלה וקבע מהי הכמות אותה ייצר המונופול ומהו המחיר שיקבע.‬ ‫2. הממשלה מתערבת באמצעות קביעת מחיר מקסימום. מהו המחיר שעליה‬ ‫לקבוע? מהי הכמות שהמונופול ייצר במקרה זה?‬ ‫שאלה 2‬ ‫בארץ קיים יצרן יחיד בענף השוקולד. עקומת העלות השולית שלו היא ‪S: MC=QS‬‬ ‫‪ (QS‬הכמות המיוצרת).‬ ‫הביקוש לשוקולד הוא ‪ D: P=30-QD (QD‬הכמות המבוקשת(.‬ ‫1. מצא כמות ומחיר של שווי משקל בשוק השוקולד.‬ ‫2. הראה בגרף וחשב את הנטל החברתי הנובע מקיום המונופול.‬ ‫3. כיצד תשתנה תשובתך אם ניתן ליבא או ליצא שוקולד? המחיר העולמי‬ ‫של שוקולד הוא 02 ואין עלויות הובלה.‬ ‫4. כיצד תשתנה תשובתך אם ניתן ליבא או ליצא שוקולד? המחיר העולמי‬ ‫של שוקולד הוא 61 ואין עלויות הובלה.‬ ‫שאלות נוספות‬ ‫1. יבוא מכוניות פיאט דורש הקמת מוסך בעלות 00002 ₪, ביכולת המוסך‬ ‫לשרת כל כמות של רכבים, אך על כל יבואן להקים מוסך עצמאי, מחיר‬ ‫מכוניות פיאט בחו"ל הנו $001 ושער החליפין הנו 5 ₪ לדולר.‬ ‫1.‬ ‫2.‬ ‫מה יהיה מחיר מכונית פיאט כאשר קיימת תחרות?‬ ‫מה יקרה במצב זה?‬ ‫2. הימצאותו של מונופול במוצר ‪ X‬במשק תביא לכך שהמשק ימצא בתוך‬ ‫עקומת התמורה, חווה דעתך.‬ ‫3. הנח כי עלית הנה היצרן היחידי של שוקולד בישראל, מוצר שהביקוש לו‬ ‫הנו קשיח יחסית. יפאנאוטו הנה היבואנית היחידה של רכב מסוג סובארו.‬ ‫כלכלנים טוענים שיש לפקח על המחירים של עלית אך אין להתערב‬ ‫במחירי סובארו. הסבר‬ ‫4. עלות העסקת מאבטח בקניון הינה 000,5 ש"ח אולם לכל מבקר בקניון‬ ‫שווה לשלם 01 שקלים תמורת שירותי אבטחה. מכאן שאין כדאיות‬ ‫להעסקת מאבטח. חווה דעתך.‬ ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}