targil3_2007a_cond - לוהינו הישעת תסדנהל...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: לוהינו הישעת תסדנהל הקלחמה בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא סרוק ) נ"ועתל תורבתסהל אובמ : 364-1-1041 ( 'א רטסמס ,ז"סשת הצרמ דיוד .י 'פורפ : וני 2012 רפסמ ליגרת 3 ( , , ) המלשה תורבתסה תחסונ סאיב תחסונ הנתומ תורבתסה 1 ( איה ןמזב אצת הסיטש תורבתסהה P(D)=0.83 ןמזב עיגת הסיטש תורבתסהה . איה P(A)=0.82 איה ןמזב עיגתו ןמזב אצת הסיטש .תורבתסהה . 0.78 . .ןמזב אצי אוה יכ ןותנ םא ןמזב עיגי סוטמש תורבתסהה תא אצמ .א .ןמזב עיגה אוה יכ ןותנ םא ןמזב אצי סוטמש תורבתסהה תא אצמ .ב 2 ( ליכמ 'א דכ 8-ו םיבוהצ םירודכ 3 ליכמ 'ב דכ .םילוחכ 6-ו םיבוהצ םירודכ 2 ירקימ ןפואב םירחוב .םילוחכ 2 ןכמ רחאל .'ב דכל םתוא םיריבעמו א דכמ םירודכ ?לוחכ 'ב דכמ עצוהש רודכהש ךכל תורבתסהה המ .'ב דכמ רודכ םיאיצומ 3 ( :יכ עודיו תשורח תיבב םירצומ תורציימ תונוכמ שולש תרציימ 'א הנוכמ 50% תרציימ איהש םירצומה ךותמו םירצומהמ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

targil3_2007a_cond - לוהינו הישעת תסדנהל...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online