2009midterm - 13"own 'N mono 11‘113-1: nn‘mn‘m...

Info iconThis preview shows pages 1–11. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 13"own 'N mono 11‘113-1: nn‘mn‘m 5.2.2009 : man "'mn 5mm n”va nonn‘? nv'mnn (36411041 — :"wn‘v; "ht-12:15.15 man“: :1me 3m: I’b’]? 1511M 7.775132: 7”? :71an Jinx-mun D‘D 111wnm 3m: 11:: 1mm ‘73 : '11:; mm .1115an final ’71! nm (er 50) .1 nbzw 1m: ‘p'wnb nmm mm bpw ,nbvvbvnn TnN we vmpm "mu Dun .nsm man nbvobm maxpm 31mm run Tm. .nsn bpwn mt X 1 mm .1215: 17mm mu by npbw nan :mpb‘r: ,mnb f3 (x) -1 msmb fA (x) fran 31:) 2m 53 my mmxn fAl'X) M73 15 J Imsn mm 1mm msnw 313mm m3 , 3-}: ma: 1mm man ‘3pr v3 yw .N ’N qub men mm .Dmsn 4—1 Dvmsn 10 nbvbmw (135: m gvym) mm .:1 mm mm "mm 3'19le mm mmn m4 awn 1:: UN ,w-m non Nb UN 2713mm (1p) 15) 1113) mm 5w nnn bpwn mam 5: WV) 11331:: drum j197m m panb unmwn .) awn 5(5):: m‘vrv 2 pvsnb 1an man bw LnnN bpvm mm» b: tam Km m'vm 4 pmn‘; .(m-rvnv nan 1015: ,qvm 19124:: 5.7213 van) .pvsnb 1mm won m-rvnv nmw 1m (’17) 20) (er so) 2 71wa mm ymn m4 mm mum rznm ruins .n‘mnb mnpr Dvpnwn 11mm 133 mama .nNunn by 1an N? 11.77) mm n-npn Amen rm mm mom vbwn mmm n‘mp: .monn 151w 0.41 0.3 NW1 mum tomb )1va 1130: mununn ,“r‘ru won: .nwnn >b1wb 0.4104 NW1 mum mm:- ybpn mgww mnmonn ,‘m: won: .monn >5wa 0,310.1 wn mom :31er 0517711wa 31113110011 ,17131130133 .nmmnn PI!) DWJJNF} 1721 311731 3N FUJI-1 mnsb (moron 131m 1N my): ) mom mam flown rm .mxn nwmn pm 1:13 .N 0.7315) zcnmls yaw 0p: 20) mmm mm mm‘; 1133510 mmn ma .awn nwmn mm mm» .1 mow: 31339.1 nn .munn mm: me? why}: nnwmbw "w nun pm 11va A WP) 15) mm): m?) ‘PWT: mm 1303mm nmpnn W'own 'N 100730 11mm: mam-mum 5.2.2009 :jmnn 3mm ‘mm nfifimm ncmnfi 7|vaan [36411041 - 1"15311‘7! "11113110317 man": 33373:“: 1111: m, ]T :‘vmnn 737’? rm 7”? :nm nmmmo 0*: 112mm 2m: 'IT‘J mm 53 : "ITS! “mm .1115an 1m; “7;: .7317 (117350) .1 .1wa 1m ‘p‘wnb nmm mm 5pm ,nbmbvnn mu >19 vmpm 1m: mzm .mm man nbvvbm mvspm 3mm) N371 <11): .31er bpvm rm X 1 mm .1215: 15.7% mt; by npbw 31er 4101751: ,mnb f3 (x) -1 man‘: ff. (x) ,‘flDJJ =19 3m 53 W mauser mm (’17) 15 ) mum mn 1mm 719mg; mmn rm , 3-): mm "mam nan bpwn >3 Wm .N ’N qwb mnwn mm 13an 4-1 Damsn 10 nbo‘mnw (1:15: m imam) run .1 man mn “mam nsnw w-rnn maan rm awn 13 UN ,mm um Mb DN rmnwn 0p: 15) mm mm W nnN bpwn mm? '7: WV) 112mm nmnn nan-m x»: mm cmnmm .1 awn .xm 11mm 2 want! mu man 5w nnN bpwn mm? b: hm ‘f’b m'rvnv 4 pvsnb .(m-nn7 513w: 1min ,qm 19m: 5pm wan) .pvsnb 1mm won 3'1?ij nmw nu (’PJ 20) (Jpn 50) 2 .1wa 111021 1111971 m4 mm mum 1mm mus .mon‘: nw‘zpn mpnwn 111051 1:13 mow .nNunn by 1311) Nb 11.711 .111»: mm): Amen nu mm mum 1N): 7110191 11111.71 .monn 151105 0.41 0.3 ton mom 1311215 ybpv 1331:) muswnn (111:1 11101121 .monn 15110: 0410.4 wn mum 1311115 115031 71191010 munonn ,1113 1110113 .monn 75105 0310.1 N171 mum 131mb 115.71 1mm) munonn ,11121 1110113 11111101111 PJ‘I DWJJNTI 1721 T115311 7N 11TH?) mnsb (mum 1:11:11»: 17102111010131 1119112) 11mm r1121 13131-1 nwmn .7111 1:13 .0! (er 15; 2011:1119 vim 017320} WINTIPJ 7|)an 3111135 '11]on ’TD’UTI I‘m .D’Bfl nwmn NPWN THEN) .3 013019 11:1va mm .monn 1:11:13 111193) r1153): mwmbw 13! 0131-1 .7111 11va .1 1(er 15) 11111171 11110 p111: 1111-11 1:10an nmpm .phr‘bpoawh \fiDN N? & f3 £8) 05w 2 “$3; A, k \ VX3323 .(DGCA/D 337 H: fig») “393 flog/affix" D)"2§)\("‘X Q9 4 / / / = o.g+o.q : 0,2)c €93 / P 45%) X’V%(S,O:fl mas fan ‘5’ "m {E WNW/L0 - P(x= )+P(x=5) = o.%0ls+o.\(080?=\0.%2%21f .‘ Q l O“ H J i “\V PLX—JD: a (0:0 (0.3) a = ogbms ' PCK=33= (340435-403? = 0.1630? JJ/ [1 xJnQCF (9361),) vao {It ’fiQm 0') up 029' maSQJ woch 233mm) [3 I 1th,) P'J’JBQ) 5));JP Z/Angd‘ AfiGfiJUZrSOP 3% 237”: 5 I ’9) 8 mp3» mage AJN"f0 ® 1176/03) ’IZQM 1209f P" DOC/W) JQJND PW®§ 61266 T): 9:34]??? 7.) :A‘J'ingn 5 7w! Pwfia ‘1 An,- me); 3/49 3525) [a Mop/‘03)» mam >9 v. CDvCNJJJO/JD) Qan :5 036M) 07520) *X P= 0.4 ME? Hmw : Paw + puma :O.’G%+0.0lo2q:]o.08¥] S P(X'="D= (o. {1400' = 0.0193 paws): ' (0H)?- (0.9)0 : XQWQHD '“94‘3‘Mlébof PI'N‘MDI DWCNDJJWO W156) 3) 151090" Halon mg'n 5 (c5) Lofi+)°"-Lo.v)fl = i:®~ool}51\‘m AY'T5S‘9 /?) 8 as; J\ h7®QJQJ 'U’OD pfi 0.0l0‘7 70 N'mflmyc‘b Jofrl )Ikn‘Q, ‘. , C9 / (- ‘ 1) fy 9 We; ‘ \ ("n 1!" 1 ."'t._— .‘g3 '17 -3 “I, ’ ',i [x ’4» v fiJLQm”! 05614050110 ngaf 5'8 32) 9'30“)? 2R lc-Cn! firwfi‘ .QWGND "0ng "6129 {VI Duffie) "8’50 fij Ic'Cfl’ [ricer-P :mQ'n DJIJU/c'Jrf‘VCr’n 59mm wzaf ~42, .915 MON?) Arc k‘Gn) )mfe, rum» , .1§.«\s_’.~._..c..,err;v- H. ex (va003 mp 1,290 O\ 6P (room) 0.6 4 P, 3 1‘, 30(0) 34¢ “MP? 313?)» won (92»! 9‘A Nd) IUD firm} ’Uong) Dion (’3; C) } XQ’Z ?AQQ= ~é‘X4—1 3 zéxgk .‘900% i Ajhf 913A PACK) 'f/An/VJ [(150 [VJ/Q (Lihz) : ./‘\ ’ we 0) ‘ (O i ( @933 9)) 29pr co __,lixkz algplgjh [JR 9&ng flu/J/ O ] £C2 8,00: flxét) = {—’%+1Jcm$ filéfiéV {\_ , £>H 1S 1 J0 - '1. _L\ £4? \ - t:— -L d? ng -2 2; Mg — 9L +4 hg Jq 2%: <6: 690 O J 7\ D/W/C 3993 4 J W 13/ Am; 4/33) “CM 1 x I (6 / (/3863 316) JUDD \F S: O y g I JC4 I] t” / \ \jpe’h M H mm EU” __ I \ H g; :beh fig 3 ! 3/1 afiQJ DAT! 0193; filmy) mi)» 63(2) 4%; .JC .NoJ} um 39003731303230.) Um§ +3. (ANS) PCB [10 BEE? : O x a; O ; XCZ’ a“): 91x +9; - sx 9! F400 : O x7v ff WW) 7% (pa) = _ «itzol‘mmmdbn now 11w 4L ch‘T pnn .(GCF 06122) %= A /\')NC t (9 9) Jq=‘ F U$ ‘3 I‘LJX : it‘fi 156 a 3L“ LéLIJK/é 90MB) :02; I J a A— : q 9 (Eva: HA) ' Lla E ) 87 /~ *d/O ppm» 9W SEW/MM [£33333 'D’Klbfib ‘JQN @442,» apJQJm )0 ® EWJ,D,OD7% New]? HUD 23m 7JQJ7333} ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2012 for the course IEM 101.1.1912 taught by Professor Boazlerner during the Spring '11 term at Ben-Gurion University.

Page1 / 11

2009midterm - 13"own 'N mono 11‘113-1: nn‘mn‘m...

This preview shows document pages 1 - 11. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online