2007a2 - 28 01 2007 m‘nan 1mm'7 O]N'9"7 nun...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 28. 01. 2007 : m‘nan 1mm '7. O]N'9"7 nun T'T :U‘TTDFI mm] 2 a my 35311 TIT :33: 11"113—1: nwmmm n7. lunnm man :2? mm mam: 1177: 11-017. ol'r men '01: :‘T‘TJW‘I‘? Tum . I 13 mm] g ’TJU N :mu] __________ . 1113: 073 mm 3: nrnnn “mm ('m} 4) nmnon Err 'ITJJ ‘Imn .m‘vmz; 4—7: “m ‘73: mash N‘? x: .mmn mbmzm 5—2: 4 ‘73: my (1) .1117pr 25 nbxw 5: 5pm: (2) .npmm mm‘v mm mm b: (3) .nmy mm: mm; rm: ‘73: my a: ruman mam: 5w m2an 71m]: (4) :nxzzn nmzn nbzm “'37 “mm ¢ 'IWPTI (97125) .1 n'mw .F 211135 0 mpnm ,T m 211135131”: 1 “mph: :rmm .—Ip<=>p‘l«p-1p/\q<:>(p\1«p)~lx(q~qu) “'3 1mm (x .725: ¢ wwpn myxmz: 1‘7 51.7)” .7109 mm 121”: pm ‘735 *3 1mm (:1 ?1r mm ‘71:: no): w? W, cm (A (971 25) .2 ,7wa may 11 5":7 (WE 1m) 03pr 9-‘7 p‘vmnw 13573 371335 1n”: mam man: (a: :mnn nwpnnw 1: .3712 mm: (12111 m) mpbn my :11sz “mm (1x .5223 mm: mp‘m uw 511235 110:: (2x :.( 57 3,7111)?! ‘83!“ TI’D'HP'W DTP WED (:1 11m: nvmx n nu: nv‘mn 1902:: 11:1 ' .CC, CB waan W7 { A,B,C} (771 25) .3 n‘mw ?20 -'7 mm; van mow moo n‘m 1507: 13:31:15 :22” mmwax rm: (x :rvxpmm mm: 1mm (:1 1-2+2-5+....+n-(3n—1)=112(n+1),neN (971 25) .4 n’mw :xzm 15m: 1711an ,(S g AxA .x .T) A = RxR mmpn ‘757 on” S w (x ?‘v’a,b,c,d ER, (a,b)S(c,d) <:> a2 +b2 = c2 +a’2 .A ‘75: 111‘?va on” ma S 1:> 1mm (IN £5 2’— 2 ) n‘npnn 5w m‘wpwn np‘vnm nx mm .S ‘71:; mbfipwn mp‘vrm m: mm: 1153:: (2x ? N‘DWDJ’N 18 NEW) R”?! 1T 71733117 DWI . A/S 213737! DE'IIIP 5W 717331377! 118 ‘INEPD (3N women m mum .X nxup 5w npmn nxup nx P(X) ’"3717JDJ(:1 .P(AnB) =P(A)r\P(B) (1: .P(A U B) = P(A) u ma) (2: S = P(X) \ {z} nmpn by T onv 1mm ,nmp X = {1,2,..., 50 } vnn (’pJ 25) .5 -;7wa 282171 1918; VA,B e S, (A,B) e T <::> A :f- B 7N max(A) < maX(B) .S nmpn by 5.7521 "no on“ N17: T 531mm (x M? 170 on” N17: T mm (:1 an ax) mmmm nmvopm m: 1347331 ,nw‘mmn ,ns’bmopm mama m: 12m:- (1 .T own nnn S .71on amp: (mow .A map: 1mm ‘7mn chum m: mom max(A) 173mm: :rmm !! nn’mr: mm «W / .yx/(cJ/‘J fl/V/mpéaz co/Jw {cm/a? I 1 fl 7 f 7* 7/242,» payp 2/ Max M; .f/DJ/ {7/ 3 fl? Ma” /9 A; wflfl¢fléjyfflfl//fl/ MM] zoé {fi/ {/f/Z/fl’fl /”9 fn/Zfl fl” 209/”, M793 flJV’fl/é/fl’a/ <9- r_—‘F a. 4}} ting/7,7 J/w/Mé fif/fg /)7/JZ/9/a2 é} KKJB /(’n /§/ fM/mmgacg 76/7,) /a i \ 02 [33/55 /,')<—-fi)/ fig/J/o’ /)M;(flA//ogy/ S/flb/éjfi y;z f] '/ 'fl/Yr'V/Zflj/g/7 Xz/[pzrw/j V/r) 1/0/2110,» 5) io’fl/z/ 9/663 f5] way/2. fl/Jgg/n fl/Q/ J // JAM m VJ /,/ // . W” 1/ 07w» 3) may Wag/M fl/fl flfl/é 92M / / //~ / flfl/M); "SM/K m7 )4 ,// fl/fl/f ma/ m/W/m m/JQ 19/)?» )07m/ a” ”{//g/ g /a//62 ASK) J///W/r fy/M ,CC/(fl p93»? £95 /QJ/7 / 6,, s a? 6,,“ '1“ 62,},02 (CFO?) 4.2972 W W99) M flk/W) //0 j AEG? \y’é’cYK/J/ /) 0a)),V/e/m mm XhXDl/XJ flg/fl/g/L Q: KIM 41- mm )9 my, 4’ yam/g fl Mm»; SH/U fl [Pl] 7” fl/xcmr) 3/( fl/ XL 7L )9; 7" X3 ’2 (“fix mu/ Wxg 5y M/m f7/W2kwwov/iyww/ DZ ‘ f/éL9:2Zz;zfli:;&;i2Lé;,/K\5fiflf,\ fiw/ /;/ 3572/ f/( .x 2/ //?'2/4 My 5—} p59 ‘_§ NJ .flgDflJ/ /J;///? Ap/e 7/8a/ O fl/J/ Hawaii w 7’— 14 '4:— W / I x / fcéa/J/éfl/ fl(/<4/:‘7+oz°‘74 v» f/z‘7L/7y m 9177/ fl9r/Jflrw/A/x7 69 d k a flcmdw .Li§2£% fiflg7/< g. {Ab/'12 47M! vUfi/flév‘bzzfl/vaj? ~ (j/y/éo’y a)? 5 My Sg/W'fi) flS/n/ ,25 Hiya Ofi’ /(//7 \y ’0 [)4ng $7 %”;/[€ K {*me flf’J/b/é /J/2JU ,U/é77 XX ' {41y%fl2fl177/);/ 2W/fley/flzx/ Jflfl/fi : Maj Z #7““’”’/‘-?: 2%] -'/ z/flcfl t' Mykfl/ W/flj >37; .22.:2 9}”; WWW; L m/(/ /(.j gilgéj fiX/f/fl flyéM? fir/fie JVJW/l/ 5‘“ K Wg/g % W ,1 MW flaw): W4) n Wéfm '48 )7/9/7/1/flfl/Jg ///¢ofl/ par/74) 5 pm) flfl/fl/ ,‘ Xfi flflé :s‘b Xg/Hé/ (4,6 :7 :9 Xfi/fl/AZ/ flé/ {Ffl(}<§/=PX€///%/fl/a pm) fl/Q/g/ g flflfla/ 5mm 64 §// )/6 fl/fiZ/fl/Vg/fl 7/ /W/4) 551’ Y; ,4 / a/ . /-:p)/£-Afflfl Vé/W-flyfifl ‘4: V K/ ///~/M/ Z" WM]? {w/ 3/4 WM m}; [fl//éz//[é¥//flj /9MV6/ ¢ //%/ [email protected] m /{/ / , ,3 5 I H0 9/3 (I Ed” fan/e flag? 37/9 If“ fl:flj’/ fl/(Sfl/5]. ;//7 /\/’/r 45/7 ,WW 5 17% M/M M7» .(ww fflrfl Q]; N W/X/MM/fl mar/aw? [WW/024 //j /(//) .ffl may f./;5//D IX "5/ Wqu I F / M Ma, law/awem — ~24—w/3L - v \ / - // / / [K Alva/If / HO) WW \ WIN/WW fl \ <// ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

2007a2 - 28 01 2007 m‘nan 1mm'7 O]N'9"7 nun...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online