2004b - 1.11:1 111111-11 hum-121mm R 3111an 111}: 13.2.{14...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1.11:1 111111-11 hum-121mm R 3111an 111}: 13.2.{14 :mvmn 11-12-411 upmwu‘m finpmawn Tr :nmnn nu: wuwfi '11 nmmfi mam: :3 ma}: 2:1119131 : 011:: “Dr! E mm: 34.: Int: wuwn :an myw 3 :nranzn 1151:: 11114 “run A4 mnm: rrr nu: mum D'I WEI pram Jump: 2 D nnw n‘mw ‘3: .mr-un nl‘mwn 6 1mm [W11 5 'm m: .fi‘l‘fl’? 'fH'l .le'nn my me I‘m: Ibi+x1+x3 +31 =1 x! +511 +x3 +1.31 =1 max-3+; mmwn nrnyn rum: 1 x, +3:2 +5er +xd =1 3:! +333 +x3 +Ict; =1 m’mn‘? k "IUEI'IEIFI LIE! n-J'w I‘M 1131: (x ?I1I]I'!J'IEJ'-'1IGJ'HEF'(3R} ,nunna |'N [2?!) mm inns w' {13: mr'm-r'i TIIHLIEJEI mum 'm manna :m'm 'WJ 1mm 0'01 mm k=1 rm: {1 .mlmn nj'wn‘? run-mun m'mmn f ] "1 D l 1 1 U | l I II I I 040211 I 1mm! 'T'EII'IIUJ'T‘IIHEF mm .k=EI Fun 1:: I r} 1 1 1 1 fi- 1 l I 1 1 k 1 | 1 Spa I I If I 51%! I ‘Humlk “lumen 'm nmy I'I'H “"31: {'1 1 I 1 F: I 1 4:: 1 —1 2 2" 311:3 rum:an m: mm B: I I I IA: 2 —I 2 1112-10}: 1mm: {H2 1 —-1 1 2 2 —l .1: b a E: detw) = det = :3 1: .U'I'f'i D = nxlfiuu rum: (1 c a? _:: d [a— % n+3!) det c—Ed Had] {21 deflwwdfla} {11mm T(x_,y,z]l ={3x—y+E,I—3.3x-—2y} anon w—‘w “mm T113 -+ .113 "1m": 11:315an 3 KeriT} 'ml Imfi} 'WJ 1mm 0'01 mm {x 1 Eu}: HI = 1 .111 = 1 ,u3 = 1] 0-033 T 1101913: 'nu [1"]:r F'IE‘TUII mm {1 l l T3{x.yjz) mm {a R4[x:[= {:er +be +cx+d[d,b,c,d e R} mun-firm 1mm '11:: nun-m inn Ian WI U 4 W={p=mc-‘ +1511 +cx+rffpfl]=p[2}=fl} U=Span(x1—x,x= —1..r3 —x1 —x+1}. U ‘22” W 'er m-m 0-01 mm (a U +117 'flu m-m 0-01 mm (1 Uni? '72.! 1mm walla-{31:11 r 1 {1 A ‘12: 1]"):1311 1341mm” waxy amp [1]! mun A = 11 —z' 1' rug-1m: rum: {H 5 {1 fl 1 A—I ‘wJ waxy El"IIIJ|'HII mum: now (3:: .Am (2:! {I a i II'IJTI'] B nmun a wan-man bu: 13-311.: I'F'H'HIIJ :3: D 2 nut-film rum] {:1 1 1' L111: .IIGJ'T? D 1 I i 1 T I = [JI 1‘" 1 =1" 11 = [D] *3 un- T : R3 —> Kin-mu"? nwmmmfiu ‘w 6 l _ CI fl Rel-{T} “MI huff) 'M ‘11'1'1‘110'01 mm (1:: R1 Hun 1113 'm nun-moon EI'0*OJJT wan-1150311: '11:: [T13 nx-wn mm {2n n-xm nn-Ifinw T113 —:~ RI n-fiu-JI': nan-us:on nut-i1 mm [1 fl 1 I 1 1 .nmwnn m: 1an .T 1 =[?]I T 1 = T 1] = [a] I _ I [1 Inna!an _ Jr 4 f k .4 v: ififlr g 5:: 4H HP 0 =1 m;er ,3 irxaf-J‘rv m ? 1H" [J H: r—H—k’f-i'r I: . ‘i‘ . Is" .3? JP? ID H: p - - ' r1; I h a} a a? o H; l-é-éir-P: _ 1’ cr' 3 k if A; 0 EH1? .5 f—k a Z. a C1 kw; Hz {9' . {(43 :0 1:1 34!: Ari f—k I #:amu'w / M #— . um . 2.: mm w gtvnmfi+ *’ / £11 "2‘ " 32' I ‘- "lr j; «as—3 , Amy/f "U" film”? kit]; grin} . | I '_%§E’JDI i g .1}; '1‘! H—tflfJ-JIHJ (fl fr: [k If: /_1£|‘ (2:3. Fri? Maid-1A} /5t fit—J H3111 /XET - | I . . WIJ‘ A4er “*4 Xf'ffi+xf If /1'w,{/' Df‘L"3//r“f”“"- . _ I I E - r ' . ' . M91? MEI! WWW? ' fl." = W!” ClilrrF-‘EIF - www.msianm win arc-{AW Urn 5w by g'7a@ Jrrfirrxff :1! If I ‘L I rIf; {AS/*3 {I}! :FJUE/jr-‘jfl _ . HO . . :U o ' _ )3";an fig.” H, '3’ A} 1:55: 29/51:; {urn ‘MLNMJ. GEM-A 3' an; §//fi/ Ana-:7, Jd’KIJ I Sand ".1 [Jr-3:.- fi'jJ @ $}¥J’}+}Gf>fiwro :ff ' I XF'FKLJAF'FXH : D .3; 1&fifbc’lr‘firgp thH-lh’r} Lil-«:5 m If If}; 91:44:er gm 4.;- “F T ’f-f' :q 7 r: 1' _ i _ _ f “I 4' 11 u a a u ‘3 Mffc~//M'J HIT—Ur! 9/2ng 1 1 1 4 i N no on, a Jib/Wm if“ >9 -! 5:“de r: “I f“? 99:?26/ ' . \ {Hun In; X: My Y: X“: —’1' if D a --1‘3 7' a ‘1' 5’ . C? 4 in“ Mflxufi IRE/'13:"! 4'” 40,1“ /: ffi CIIIJF‘DF - WWWJHHHULQm - wwwfflslia. cum CIII'IFJDF k 4"”? *j’ ‘3' , W51”? { fwd-’H.‘ Hus: 430:7 '2- ‘f ,1 f . . . X3 «1: Ira-f: fix, “(a If " k . h ”' QB E 97L} If-J/1ng AH ‘ uff \\ MN‘ r: f'}w [ILA/f MNxM} i' Jr?" 4-. /:./ (a if may»!!! ,3 r a" 37M /J/ y/r/J if, f1 / Cl!” 01’”? 3/”)1f9 3‘ an.) flip/r” /?’ 2/4/25” I . ff an Lr=fiaolfi=fi1aJEJfflno f.’ find/é gnu IT. 31,4: J—JE E'qu _ .3314; Hurt mix/1.: g-J_,_ If}? on): IT(Dfn)='(—fllflt'l) T tin-T): WGN‘TLDJ UL?) J - I _" f—M‘éfl'fi nut-‘5 79"" T K Jjwél _F f if f . flag: '5' D _f 11 D. f /:’3ng f“ij film; chim' ma chi.) JJLaJ—m‘ ~41 mfg/7 I; 32%» /'§J:»e:+ (Fang-w len’firfi . H“ HAW A" 9W“ S 4' if X? 1 a '1 inf‘ o — ’ 0 ‘1' {um-4i: y cit-f \j. 3:" ‘F “1/ Di“? ‘1 N1! 9 L1 4: ' g '11- '5 H257: '9 :1" 3 fl}? '1 fl Jédfl’a; 2M {JJWAII HQLJ “I’VE/33f Win? (3‘5 ‘1') _ 91314 .J'jJ t’flfl?‘ XE“ 9!; ’f .‘f _ 3 ow 3'14le Uzi-u:- ,1; ' his 3' 11% ' 'i'hhl. "fflu: -j‘fy—H‘ : w “a PM. i—LL L1“ 4LT J b“? '6 ~11" 5/ TEE? T13 131,17” .I k '3 fig): TKF/éi-fi+=)~x+z+fix1{giixrmz—wfifidkfthéfilf @ ‘7 Y- k-foE-ffi‘ily-fifl 4mg); : I _ _— F jfia’x—s'? H152) rfxva—E-fflyrgj 4,519.21: 2; fir—nga {11-34 53.392Rg0gx,_;jfle)-r gig-MB) jrx—gynm—éx r 52‘ Mrs"ij 1mg) . - - = - 2r; E'ZIiIJF'EIF - www fastiann f '1‘; I 1.3 f’féVf" '“f‘lr’t fiat/J" Jwéfi WJJJ’JJJE‘ V’ffl": 704-: “ff-1"?” “ED-“FD :fl‘fifw’d’fi - I 'gfltflfgflf+€4f—_D ¢4¢4 ¢4¢é " "' ” ; équjwégufq€J 1/53,?! if? I . . .: ; __ -r?fi’£_4.'1_} 3' J I i ' 51. g g I : ,1. —‘?t5- :5} #HJ :2 'cfi'tr' {3' ' 7‘51: ' c=:?"b(=o 5*:-:r‘f.3‘ 3',— . it}? “ES. 0 If Jr? C {o aw' w’flqfidN it 1......— 'q'. -'-|"' '- .,,\ L, I .1 - iri—J.$'J(_+__X)‘ CIiLfl’DF - L-wa.fflfi1in.cnm Lfléh-{xfi W: rfl(£;frgu}+-Am@fl'vj Ax;:j+4§+{g,mwj) : ' fir'fM/W) : 7 .mn.‘ gm” flfiw- Iii/jg» fiJJ/s- L3 am; :1 hi” .3157 Lat/Mr” Milt? Jifffi 442a! fit; 'w/ ayJ: Mfgfifif/ *iju‘if: 4 .J’f‘ff .1":ch 'xfiz’fux' f»! M Igflcflifi-{f‘ Wm fl/t‘” Jrle u-flJw HM iffy fyvuy E'Lf'fwn 1n“; y/W'J—n/L a {rd J” ' :wrm/ W :1 fizz-:4; if 13:: —*f t. '3’ D ' 0 ‘4‘ 5. - D F 0 “fl m U I" 0 .- .g mm - A:+J‘;L Eff/{55" . Film (124.1 I - .gmfi'ffiflclgfr'a . . 53$:Lu I I 1" 1'4: . . I -'—]’|r'7{:w,.3' jun-'1' J 1"?ij 1"??? 1rqu #0,” NM. wr-v'v m-¢-avln,ofo4 I fin f a- fi‘ffi'fl N {vi-5.59!” flifiov EM 11."? flaw—g 3:1 ID fi-E‘I-J ‘GC-{FJ .- J'JJ LfMfi J IIP’:'_‘? i . .4: L {If A?” E1433 3.1.:- r" Ala;- J . CIFIJF' EH: - wwwm 5111:. cam /,A_fa Ari/:0 my: firefly; 2/4 I “Fa Argo E“ I"?! ' ' ' # .0 ,- :Wér'wjfim : a 0 {3f 0‘; r If? p r“ 3” DJ I: r' rd‘J'Ep‘ id? {Jr-H.) I d? f a; w, 6' f 4.; s u; : E? D D f-r' “Ir/J 57' (9ft: 9'!!! 045' 1:1?" Elia/AH: ? ’rl W G G 1" ru- 9 Pr‘ {'4‘ '5 1-7 fl {in Fr [1' arr—f D'fi"? 0:: *1 (fr; J42} offl— ff//-ga ' -(f‘qa ' fly :5"; L l . . . priviwf' ' 3:110 Mr D .1; ‘7"? ,2; qr c: ' if. 1! a . BIDII' “(L—'3 0"" m- 054' 41,091? It? am “1" D.n'?«r Du? Piaf I 1.1;!” u}- l_r'£'.v}';1.—_"f air? 3-31 .,1. INT, J: .1- pig: fl/ (:5: arm; A”: {iv m I'f fu : ' ' . . : : r ' [A' U __r_,fr] [/g‘ij—J lEUMJ U L" 5/ I I (i! -f’)é’2_f {IE I “'1: If? {if} /"n: I” ' m ELM? 0ND Urmnfd CIiIJP‘DF — rrhumrlaéitlnxflm HY} Jauoézfi' 3x}: «11-4! ,U'w. . if. «I (“My :X/ fiat" ' JQHde-lll ,J'g’giwrj {6/ a 'J ,r’uul I 9 . _ - _ | J I .fl. ! .IJj J - a at“ .45 aid :54 wavy???» -_«¢.~Jv’ x J“ Jr Xx}, ' #ng [yd/3;? 3.: yaw-4 x'f’fifi ' ' i- f I . f . : f ' . / 43,4 /_,»o-c;~1rt /:/J: . {0 CA 4’?" . . ' - 0 o J. J I : "T'fl- f - ' Effie) :13) MA: Me} ti: udpr for. l? fyhfizflrfl it 4-1 4"" ~= (6-! 117‘! 0:»? Kg? 1?.“ gigfiuflfdn- JI'I'f‘n I 'ffL-fii-ID fir!" jig—I . (Jilin-qt - I I CIiI.:P DF v www.mmlujum .2" _ Film! /I_H'J.J1. H ’fl'fl AJT, fx'JVJr'JJHLE-HT-FA) fill/A ."I flux??? M fly}? I)”. ' ML,{‘£}7{ Jgngrf .5' /X}u,~* 2: Rama/4 f“! Chm-“DP - wa-waaslrucmn ...
View Full Document

This note was uploaded on 01/26/2012 for the course IEM 101.1911.1 taught by Professor Yuliaglushko during the Spring '11 term at Ben-Gurion University.

Page1 / 13

2004b - 1.11:1 111111-11 hum-121mm R 3111an 111}: 13.2.{14...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online