Файл Read Me для Extension M

Файл Read Me для Extension M

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Нотатки про випуск Extension Manager CS5 Файл Read Me Adobe® Extension Manager® Ласкаво просимо до програми Adobe® Creative Suite® 5 Extension Manager. Цей документ містить останню інформацію про продукт, оновлення, а також поради щодо усунення проблем, які не охоплюються документацією Extension Manager . Огляд Встановлення програмного забезпечення Видалення програмного забезпечення Відомі проблеми Інші ресурси Огляд Програма Extension Manager служить для встановлення та впорядкування розширень/компонентів Plug - in, які постачаються як додаткові компоненти. Двічі клацніть файл розширення, щоб запустити програму Extension Manager, яка встановіть файли розширень у теки продукту, для якого ці розширення були створені. У програмі Extension Manager буде відображено всі встановлені програми пакета Creative Suite, а щоб побачити всі розширення, установлені в кожному продукті, просто виберіть потрібний продукт. Клацніть
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Файл Read Me для Extension M

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online