EC2101 seating plan for IVLE (1)

EC2101 seating plan for IVLE (1) - EC2101 MICROECONOMIC...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
EC2101 MICROECONOMIC ANALYSIS I SEMESTER 2, 2010/2011 MID-TERM EXAM Date: Time: Venue: Seat No. Student Name 1 AHMAD ZAKI B MOHAMED ZULKIFLI 2 ALEXIS JEAN ANTOINE CHIESA 3 ALISTAIR ANDREW GILL 4 AMAURY JEAN HENRI LAVENANT 5 ANG SIANG 6 ANG WEE KIAT 7 ANG ZHI XIN ELAINE 8 BHAT ABHINAV GIRISH 9 BUI HA MY 10 CANDHIRA 11 CANDY CHEN JUEYUN 12 CEPUTRA SALIM 13 CHAN SI RONG 14 CHANG TSE YIH JUSTIN 15 CHEE SHUI KEONG BENJAMIN 16 CHEN HUIQI, JANICE 17 CHEN JIASI RACHAEL 18 CHEN KEN KENT 19 CHEN LI QING 20 CHEN QIAO 21 CHEN SIYING 22 CHEN XIUWEN 23 CHEN ZHI JIN COLBERT 24 CHEN ZHIQI 25 CHENG HAIWEN 26 CHENG ZHENXIONG LESTER 27 CHENG ZHI WEI 29 September 2011 2 - 4pm MPSH1A (MULTI PURPOSE SPORTS HALL 1) Page 1 of 9
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
EC2101 MICROECONOMIC ANALYSIS I SEMESTER 2, 2010/2011 MID-TERM EXAM Seat No. Student Name 28 CHEONG PEI WEN JOANNE 29 CHERYL NG HUI QI 30 CHEW HUI TENG 31 CHIANG HUI SHI 32 CHIU YEE NING MICHELLE 33 CHOI JIN HO 34 CHOO JIAN YUAN 35 CHUA WEI LIN 36 CHUA ZHENG HONG EDMUND 37 CHUA ZHIYUAN 38 CHUNG YEN WAH TERRY 39 CRYSTABEL LIM 40 DAI JING 41 DANG THI HUONG 42 DANIEL KAY WEN XIANG 43 DANIEL PARK LEE 44 DAO NGUYEN DANG KHOA 45 DAO THAI DUY 46 DIONISIUS DONNY PRIMANANDA 47 DOMINGO, ANNE DORCAS SALIBA 48 DONG QIHAO 49 DU HUANHUAN 50 EMIL LUCAS ONG DY 51 EVON LOCK XIN YI 52 FANG XIAOQIONG 53 FIONA ELISABETH BRAUN 54 GAO NAN 55 GAO ZHENG 56 GERALDINE ANG SIEW YING 57 GILBERT NEO YONG EN 58 GLENN CHNG JIE YONG Page 2 of 9
Background image of page 2
EC2101 MICROECONOMIC ANALYSIS I SEMESTER 2, 2010/2011
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

EC2101 seating plan for IVLE (1) - EC2101 MICROECONOMIC...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online