q9 - CE4 A Ò Ø iÙ iÞ# 9 CÙ ×ØÓÑ eÖ×aÖÖ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CE4 A Ò Ø iÙ iÞ# 9 CÙ ×ØÓÑ eÖ×aÖÖ iÚeaØaØ ikeØÓÙÒ ØeÖÓ faÑ ÓÚ ieØheaØeÖaØØheÖaØeÓ fÓÒeÙ ×ØÓÑ eÖeÚeÖÝØÛ ÓÑ iÒÙ Øe× ÒaÚeÖageØheÖeaÖe¬ÚeÙ ×ØÓÑ eÖ×aØØheÓÙÒ ØeÖaØaÒÝg iÚeÒØ iÑ eY ÓÙaÖÖ iÚeaØØheÓÙÒ ØeÖaØ 6 : ÔÑ aÒdÒÓØ ieØhaØØheÖeaÖe¬ÚeÙ ×ØÓÑ eÖ×iÒ fÖÓÒ ØÓ fÝÓÙheÒdÓÝÓÙeÜÔeØØÓÐeaÚeØhe ÓÙÒ ØeÖ?A ××ÙÑ eØhaØØheÒÙÑ beÖÓ fÙ ×ØÓÑ eÖ×aØØheÓÙÒ ØeÖaÒbeÑ Óde Ðeda×aÒ ÕÙeÙ iÒg Ô ÖÓe××iÒ×ØeadÝ×ØaØe h i×Ô ÖÓb ÐeÑ i×× iÑ iÐaÖØÓÖaØ ieÖÓb ÐeÑ ×a aÒd7aÒdÖÓb ÐeÑ ×a 4aÒd5bÓ fÓÑ eÛÓÖk a haØi×g iÚeÒ iÒÑ aØheÑ aØ ia ÐØeÖÑ × : Ô ÖÓe××Û iØh A = = Ñ iÒ ½ aÒd E X = 5 b haØi×a×ked iÒÑ aØheÑ aØ ia ÐØeÖÑ × : E ÛheÖe i×ØheÖe×ÔÓÒ ×eØ iÑ eiÒÑ iÒÙ Øe×hede× iÖedaÒ ×Û eÖi×ØheØ iÑ e E Ñ iÒÙ Øe×a fØeÖ 6 : ÔÑ Ó ÐÙ Ø iÓÒ : eÒeedØÓ¬Òd...
View Full Document

This note was uploaded on 01/30/2012 for the course CS 3341 taught by Professor Baron during the Fall '08 term at University of Texas at Dallas, Richardson.

Page1 / 2

q9 - CE4 A Ò Ø iÙ iÞ# 9 CÙ ×ØÓÑ eÖ×aÖÖ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online