SB210A_Fotogrammetri och bildbehandling

SB210A_Fotogrammetri och bildbehandling - Institutionen fr...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Fotogrammetri och bildbehandling, 7,5 hp Photogrammetry and Image Processing, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2008-02-06 Gäller fr.o.m. 2008-01-21 Kursnamn Fotogrammetri och bildbehandling Photogrammetry and Image Processing Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB210A Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området Mål Kursdeltagare ska efter genomgången kurs kunna: - redogöra för fotogrammetrins historia och utvecklingstendenser - beskriva fotogrammetrins allmänna grunder - förstå fotogrammetrins geometriska och matematiska begrepp - ge exempel på fotogrammetriska tillämpningsområden - redogöra för grundläggande begrepp inom bildbehandling - tillämpa fotogrammetriska metoder för kartframställning Kursens innehåll Fotogrammetrins allmänna grunder
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/30/2012 for the course GEO 112 taught by Professor Gg during the Spring '11 term at Thompson Rivers.

Ask a homework question - tutors are online