SB220A_Kartografi A

SB220A_Kartografi A - Institutionen fr teknik byggd och...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Kartografi A, 7.5 hp Cartography, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2008-02-06 Gäller fr.o.m. 2007-11-05 Kursnamn Kartografi A Cartography Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB220A Högskolepoäng 7.5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: • redogöra för grundläggande kartografiska begrepp • redogöra för de skilda karteringsområden som kommunala respektive statliga kartproducenter har i Sverige • beskriva tematiska-, stor- och småskaliga kartor • använda någon av de på marknaden förekommande programvarorna för kartframställning • tillämpa branschspecifika rekommendationer vid kartframställning • beskriva juridiska termer i kartografiska sammanhang Kursens innehåll • kartografins historia med tonvikt på svensk historia • referenssystem, kartprojektioner, koordinatangivelser i plan och höjd
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SB220A_Kartografi A - Institutionen fr teknik byggd och...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online