SB230A_GIT_I - Institutionen fr teknik byggd och milj...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Geografisk informationsteknik, 7.5 hp Geographical information technology, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-09-26 Gäller fr.o.m. 2007-11-05 Kursnamn Geografisk informationsteknik Geographical information technology Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB230A Högskolepoäng 7.5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området Mål Efter kursen skall studenten: - förstå hur geografiska informationssytem fungerar - kunna beskriva skillnaden mellan raster- och vektordata och kunna bedöma när vilken typ av format är att föredra - förstå hur geografisk data samlas in, lagras och söks ut i geografiska databaser - ha kunskap om olika användningsområden för GIS - ha kunskap om kartografisk visualisering - känna till grundprinciperna för geografiska tekniker som fjärranalys eller marknadsföring Kursens innehåll - geografiska data och databaser
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/30/2012 for the course GEO 112 taught by Professor Gg during the Spring '11 term at Thompson Rivers.

Ask a homework question - tutors are online