SB238B_GIS organisation

SB238B_GIS organisation - Institutionen fr teknik byggd och...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment GIS organisation, 7,5 hp GIS organisation, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-09-26 Gäller fr.o.m. 2007-08-27 Kursnamn GIS organisation GIS organisation Fördjupning B Nivå Grundnivå Kurskod SB238B Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området Mål Efter kursen skall studenten - ha kännedom om hur införande av geografiska informationssystem (GIS) kan påverka en organisation - ha kunskap om ett projekts uppbyggnad och olika faser - kunna genomföra och redovisa handlingsplan för ett GIS-projekt - kunna kritiskt granska och bedöma handlingsplanens genomförbarhet - ha god övergripande kunskap om den juridik som berör GIS i en organisation - ha kännedom om säkerhet och kvalitet - kunna förklara och redogöra för betydelsen om samordning Kursens innehåll
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/30/2012 for the course GEO 112 taught by Professor Gg during the Spring '11 term at Thompson Rivers.

Ask a homework question - tutors are online