{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SB242B_Utveckling av integrerade IT-GI-system

SB242B_Utveckling av integrerade IT-GI-system -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Utveckling av integrerade IT/GI-system B, 7,5 hp Development of integrated IT/GI-systems B, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-12-12 Gäller fr.o.m. 2007-11-05 Kursnamn Utveckling av integrerade IT/GI-system B Development of integrated IT/GI-systems B Fördjupning B Nivå Grundnivå Kurskod SB242B Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området Mål Målet med kursen är att ge studenten träning i utveckling av integrerade IT/GI system i Client/Server-miljö.Efter kursen förväntas eleverna: * kunna bearbetar data från relationsdatabaser via ADO.NET * kunna implementera klasser i Visual Basic.NET (VB.NET)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}