SB252A_Kulturgeografi A

SB252A_Kulturgeografi A - Institutionen fr teknik byggd och...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Kulturgeografi A, 7,5 hp Human Geography A, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-12-12 Gäller fr.o.m. 2008-01-21 Kursnamn Kulturgeografi A Human Geography A Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB252A Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Geografi Utbildningsområde Samhällsvetenskapliga området 80% Tekniska området 20% Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 1) identifiera och beskriva viktiga historiska element i kulturlandskapet 2) förklara samband mellan viktiga historiska element i kulturlandskapet 3) tillämpa informationssökning för att göra en sammanfattande beskrivning av ett valt geografiskt område 4) analysera ett valt geografisk områdes historiska utveckling utifrån kartmaterial, statistik och litteratur Kursens innehåll * Utvecklingen av det svenska kulturlandskapet * Landskapsanalys
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/30/2012 for the course GEO 112 taught by Professor Gg during the Spring '11 term at Thompson Rivers.

Page1 / 2

SB252A_Kulturgeografi A - Institutionen fr teknik byggd och...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online