{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SB253A_TillÑmpad kartografi

SB253A_TillÑmpad kartografi - Institutionen...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Tillämpad kartografi, 7,5 hp Applied Cartography, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2008-05-28 Gäller fr.o.m. 2008-03-31 Kursnamn Tillämpad kartografi Applied Cartography Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB253A Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området Mål Efter genomförd och godkänd kurs, förväntas studenten: - ha kunskap om grundläggande begrepp för kartframställning såsom; kartprojektion och referenssystem. - ha kännedom om Sveriges småskaliga och storskaliga kartor. - kunna tillämpa tekniker för kartkonstruktion och kartframställning såsom; symboler, textsättning, färglära och generalisering. - vara bekant med metoder för kartframställning med totalstation och GPS samt praktiskt kunna handha geodetiska mätinstrument. - ha vetskap om fotogrammetrisk kartframställning.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online