SB271A_SamhÑllsplanering introduktionpdf

SB271A_SamhÑllsplanering introduktionpdf -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Samhällsplanering introduktion, 7.5 hp Spatial planning introduction, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-05-30 Gäller fr.o.m. 2007-08-27 Kursnamn Samhällsplanering introduktion Spatial planning introduction Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB271A Högskolepoäng 7.5 hp Huvudområde Fysisk planering Utbildningsområde Tekniska området 90% Samhällsvetenskapliga området 10% Mål Efter kursen skall studenten - ha kunskap om modern samhällsplanering och dess praktiska arbetsmetoder - kunna analysera den fysiska närmiljön för planering - kunna sammanställa information som är väsentlig för fysisk planering - kunna göra värderingar av fysisk miljö för planering - kunna tillämpa grundläggande kunskap om fysisk samhällsplanering i utförandet av en enkel planskiss för fysisk stadsmiljö
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online