SB272A_SamhÑllsplanering - ôversiktsplanering

SB272A_SamhÑllsplanering - ôversiktsplanering

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Samhällsplanering översiktsplanering, 7.5 hp Physical and comprehensive planning, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-09-26 Gäller fr.o.m. 2007-08-27 Kursnamn Samhällsplanering översiktsplanering Physical and comprehensive planning Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB272A Högskolepoäng 7.5 hp Huvudområde Fysisk planering Utbildningsområde Tekniska området 90% Samhällsvetenskapliga området 10% Mål Efter kursen skall studenten - ha kunskap om den fysiska planeringens praktiska delar och process - kunna analysera behoven av fysisk planering - kunna bedöma formerna för fysisk planering - kunna skapa en översiktlig fysisk plan för ett begränsat område Kursens innehåll Kursen innehåller inventering för planering, planeringens praktiska delar, lagstiftning,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online