SB273B_SamhÑllsplanering - detaljplanering

SB273B_SamhÑllsplanering - detaljplanering -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Samhällsplanering detaljplanering, 7.5 hp Physical planning and detailed development planning, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-09-26 Gäller fr.o.m. 2007-11-05 Ersatt av kursplan Kursnamn Samhällsplanering detaljplanering Physical planning and detailed development planning Fördjupning B Nivå Grundnivå Kurskod SB273B Högskolepoäng 7.5 hp Huvudområde Fysisk planering Utbildningsområde Tekniska området 90% Samhällsvetenskapliga området 10% Mål Efter kursen skall studenten - ha kunskap om den fysiska detaljplaneringens praktiska delar och process - kunna analysera behoven av fysisk planering - kunna skapa en detaljplan för ett begränsat område Kursens innehåll Kursen innehåller granskning av detaljplaner, upprättande av egen detaljplan, fysisk planering,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online