SB276B_HÜllbar samhÑllsplanering

SB276B_HÜllbar samhÑllsplanering...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Hållbar samhällsplanering, 7,5 hp Sustainable physical planning, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-09-26 Gäller fr.o.m. 2007-11-05 Kursnamn Hållbar samhällsplanering Sustainable physical planning Fördjupning B Nivå Grundnivå Kurskod SB276B Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Fysisk planering Utbildningsområde Tekniska området 90% Samhällsvetenskapliga området 10% Mål Efter avslutet kurs ska studenten kunna: * sammafatta vetenskaplig litteratur muntligt och skriftligt * beskriva miljölagstiftning som rör hållbar samhällsplanering * beskriva tillämpningar och metoder inom hållbar samhällsplanering * analysera och granska en etablerad ekoby utifrån en vald metod * planera en hållbar utveckling av ett utvalt geografiskt område genom en vald metod Kursens innehåll * Hållbar samhällsplanering (ekonomisk, fysisk och social)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SB276B_HÜllbar samhÑllsplanering...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online