{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

SB279B_Regionplanering B

SB279B_Regionplanering B - Institutionen fr teknik byggd...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Regionplanering B, 7,5 hp Regional planning, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2008-05-28 Gäller fr.o.m. 2008-03-31 Kursnamn Regionplanering B Regional planning Fördjupning B Nivå Grundnivå Kurskod SB279B Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Fysisk planering Utbildningsområde Tekniska området 90% Samhällsvetenskapliga området 10% Mål Efter kursens avslutning ska studenten kunna: 1. definiera centrala begrepp i regionplanering och beskriva den historiska utvecklingen 2. beskriva lokaliseringsteorier 3. beskriva innehållet och redogöra för betydelsen av lokala och regionala arbetsmarknadsregioner 4. sammanfatta och utvärdera övergripande strategiska program som berör regionplanering 5. sammanfatta och utvärdera vetenskaplig litteratur i ämnesområdena regionplanering och utveckling av regioner 6. tillämpa statistiska metoder för att analysera en regions utvecklingsförutsättningar
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

SB279B_Regionplanering B - Institutionen fr teknik byggd...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online