SB280A_Introduktion till studier pÃŇď geomatikprogrammet

SB280A_Introduktion - KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljà Department of Technology and Built Environment Introduktion till studier

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Introduktion till studier på Geomatikprogrammet, 7.5 hp Introduction to studies in the Geomatics programme, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-05-30 Gäller fr.o.m. 2007-08-27 Kursnamn Introduktion till studier på Geomatikprogrammet Introduction to studies in the Geomatics programme Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB280A Högskolepoäng 7.5 hp Huvudområde Geomatik Utbildningsområde Tekniska området 70% Samhällsvetenskapliga området 30% Mål Förväntade läranderesultat: Efter avslutad kurs ska studenten kunna: * beskriva skriftligt det akademiska systemet * redogöra skriftligt för arbetsmetoden projektarbete/grupparbete * förklara skriftligt begreppet plagarism och regler för referering * utförligt analysera och granska en vetenskaplig artikel inom ämnesområdet och presentera muntligt i grupp * använda Internet och bibliotekets resurser för enklare informationssökning för litteraturstudiet i...
View Full Document

This note was uploaded on 01/30/2012 for the course GEO 112 taught by Professor Gg during the Spring '11 term at Thompson Rivers.

Page1 / 2

SB280A_Introduktion - KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljà Department of Technology and Built Environment Introduktion till studier

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online