SB285A_Miljîkonsekvensbeskrivning

SB285A_Miljîkonsekvensbeskrivning -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
KURSPLAN Institutionen för teknik byggd och miljö Department of Technology and Built Environment Miljökonsekvensbeskrivning, 7,5 hp Environmental impact assessment, 7.5 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för teknik byggd och miljö den 2007-12-12 Gäller fr.o.m. 2008-03-31 Kursnamn Miljökonsekvensbeskrivning Environmental impact assessment Fördjupning A Nivå Grundnivå Kurskod SB285A Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Fysisk planering Utbildningsområde Tekniska området Mål Efter kursen skall studenten -kunna beskriva berörd lagstiftning och miljöhänsyn -kunna beskriva terminologi, process och metoder för miljökonsekvensbeskrivningar -kunna analysera miljökonsekvensbeskrivningar och miljöförhållanden -kunna skapa en miljökonsekvensbeskrivning Kursens innehåll Kursen innehåller granskning och upprättande av miljkonsekvensbeskrivning. Berörd svensk lagstiftning ingår och till mindre del europeisk lagstiftning. Metoder och process för olika
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online