Course Hero Logo

3. Årsregnskabets 4 komponenter.pptx - Klik på ikonet, hvis...

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 1 - 10 out of 29 pages.

Klik på ikonet, hvis du vil udskifte billedetJakup Frisgaard ReynheimØkonomisk InstitutEfterår 2020Årsregnskabetsbestanddele
Sidste gangMålet med årsregnskabet: tilvejebringe pålideliginformation om virksomhedens økonomiskesituationMekanismer til at sikre at dette sker:RegnskabsstandarderIntern kontrolAktionærernes kontrolLedelsens juridiske ansvarEkstern revision09/05/20202
Gennemgående eksempel: LEGOsregnskab09/05/20203
Dagens forelæsningSkematisk overblik over en virksomhedAktiviteterInvestorerKapitalstrømmeRegnskabets bestanddele1.Balance2.Resultatopgørelse3.Egenkapitalopgørelse4.PengestrømsopgørelseSammenhæng mellem regnskabets bestanddele09/05/20204
Virksomhedens tre typer af aktiviteterRegnskabet belyser virksomhedens tre typer afaktiviteter1.Finansiering: Tiltrække kapital (lån ogegenkapital)2.Investering: Køb af aktiver3.Drift: Brug af aktiver til produktion og salg09/05/20205
Virksomhedens to typer af investor1: KreditorLån - investoren er kreditorHar ingen del i overskudAfkastet kaldes renteJuridisk krav på rente som defineret i låneaftalenRentebetalinger er regnskabsmæssigt set enomkostning for virksomhedenHovedstolen tilbagebetales ved låneperiodens slutningIngen stemmeret”Først i køen" ved konkurs09/05/20206
Virksomhedens to typer af investor2: Ejer / AktionærKapitalindskud - investoren er ejer / aktionærHar del i overskudUdbetalt overskud kaldes dividende / udbytteIkke-udbetalt overskud øger værdien af virksomheden og dermed afaktierneDividende udbetales når/hvis virksomheden ønsker detDividender er ikke regnskabsmæssigt set enomkostning for virksomhedenTilbagebetaling af hovedstol når/hvis virksomhedenønsker detStemmeret”Sidst i køen" ved konkurs09/05/20207
Virksomhedens kapitalstrømme09/05/20208
Regnskabets fire bestanddele1.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 29 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture