suy nghĩ chiến lược

suy nghĩ chiến lược - Pht trin k nng suy...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Phát tri n k năng suy nghĩ chi n ế l c ượ Khi b n nhìn xu ng th gi i t m t chi c tr c thăng, b n có th th y nhi u th h n khi ế ớ ừ ộ ế ứ ơ b n trên m t đ t. Suy nghĩ chi n l c cũng gi ng nh vi c đ cho b n nhìn m i th ạ ở ế ượ ư ệ t trên cao. Mu n tr thành m t nhà lãnh đ o hi u qu , b n ph i phát tri n k năng suy ả ạ nghĩ chi n l c. ế ượ Lên k ho ch chi n l c là m t quá trình mà ế ế ượ b n làm cho t m nhìn t ch c tr nên th c t ự ế h n b ng vi c phát tri n các k năng trong ơ cách làm vi c nhóm, gi i quy t v n đ và suy ế ấ nghĩ có phê phán. Nó cũng là m t công c giúp b n đ ng đ u ươ v i thay đ i, lên k ho ch và t o ra s ế chuy n ti p, m ng t ng các kh năng và ế ườ ượ c h i có th . ơ ộ Quá trình suy nghĩ gi ng nh làm m t b ư phim. M i b phim đ u có b i c nh (ho c ọ ộ ố ả câu chuy n) mà nó s d ng đ làm cho khán ử ụ gi tr i qua m t k t qu lí t ng (c m xúc) ả ả ộ ế ưở khi k t thúc b phim. ế Suy nghĩ có chi n l c cũng đòi h i b n ế ượ ỏ ạ m ng t ng đi u b n mu n s thành k t ườ ượ ế qu lí t ng cho t ch c và sau đó t p trung ưở vào cách b n có th ti n t i t m nhìn c a b n. ể ế ớ ầ Khi phát tri n m t t m nhìn rõ ràng cho t ch c, có 5 tiêu chu n mà b n nên t p trung vào đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/10/2010 for the course ECE 12345 taught by Professor Garrisongreenwood during the Spring '10 term at Pohang University of Science and Technology.

Page1 / 2

suy nghĩ chiến lược - Pht trin k nng suy...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online