tầm nhìn - Tam gic ca tm nhn Mt s nh lnh o khng th...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tam giác c a t m ủ ầ nhìn M t s nhà lãnh đ o không th nhìn v t lên. H không có t m nhìn. Nh ng ng i khác ộ ố ượ ườ l i nhìn th y nh ng c h i, nh ng l i g p khó khăn khi mô t chúng m t cách rõ ràng ơ ộ ư ạ ặ và thuy t ph c. L i có ng i th y đ c c h i, mô t đ c nó, nh ng l i không ti n ế ườ ượ ơ ộ ả ượ ư ế hành hành đ ng nào đ giành đ c nó. Đ tr thành m t nhà lãnh đ o hi u qu , tam ượ ể ở giác v i 3 c nh - th y, mô t , và theo đu i nh ng kh năng có th - là r t c n thi t. ấ ầ ế Các nhà s h c đã dành cu c s ng c a h đ ử ọ ọ ể phân tích quá kh , các nhà lãnh đ o t p trung công s c vào t ng lai. H nhìn, mô t và theo ươ đu i nh ng đi u có th v i s hăng hái. Các nhà ể ớ ự lãnh đ o t tin luôn có nh ng đi u cao h n đ ơ giành đ c, m t m c đ xu t s c m i đ đ t ượ ấ ắ ớ ể ạ đ n. ế Tam giác c a t m nhìn v nh ng đi u có th g m 3 c nh: - Th y đ c nh ng đi u có th ượ - Mô t nh ng đi u có th - Theo đu i nh ng đi u có th * Th y nh ng đi u có th Các nhà lãnh đ o b t đ u b ng vi c t p trung ệ ậ vào hi n th c. Các v ch t ch và giám đ c m i th ng dành kho ng 6 tháng đ g p g v i ủ ị ườ ể ặ ỡ ớ nhân viên t t c các c p đ . H quan sát, đánh giá nh ng đi u ng i ta nói và cách m i ở ấ ả ườ ng i suy nghĩ và c x . Đi u gì đ c thi t l p? Đi u gì không đ c làm? Trong cu n sách: ườ ư ử ượ ế ậ ượ "T t t t i vĩ đ i - t i sao m t s công ty nh y v t còn nh ng công ty khác thì không", ừ ố ớ ộ ố (Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don't) tác gi Jim Colins cho r ng, các nhà lãnh đ o vĩ đ i có nguyên t c đ đ ng đ u v i th c t kh c nghi t nh t v tình ể ươ ự ế ấ ề hu ng hi n t i. H b qua s th i ph ng và quay tr l i v i s th t không che đ y. ọ ỏ ở ạ ớ ự Tuy nhiên, các nhà lãnh đ o không hài lòng v i tình tr ng hi n t i. H tin h u h t m i ng i và ế ườ t ch c ch a làm h t kh năng và có th giành đ c ti m năng c a h khi các th thách m i ư ế ượ xu t hi n. Các nhà lãnh đ o có các ý t
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

tầm nhìn - Tam gic ca tm nhn Mt s nh lnh o khng th...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online