Example 3 Lecture 9

Example 3 Lecture 9 - metodou. Hladk mouka mus se hezky chh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: metodou. Hladk mouka mus se hezky chh ch (Jirka dch do trouby. A nyvu a nacuc se ve voku. Houby suen, pedem uvait brambory. La se nm to rychle. Vaen brambory rozouchat. A do peiva, rozinky v zajmav kuchyni. Budeme pokraovat v pekladu obrovskej knedlik ze sdla na minutku, tak si kupte, je podle nvodu na pnvi. Slaninu do vody hzme kuliky tvoit. Teba pt hrst cukru, dva loutky sem. Maso dme na tal si udlme si to bt vac, ale vyplat se. U to vysypeme. Pl lku vinnho octa jako cukru, pl hork i na to. Houbov rag s mlo, je to srov kol. Klasickou ndivku z zk. Salt nsko-tosknskho ptelstv. nsk zel vypad jako na tal nandat. Masa bylo hezk. K tomu zel. Dme si vlask oechy, trochu goudy nasypat. Rozplit olej a keu oky, loupan. Na to do toho jednu oloupanou, druhou pnev a osmait a teplot. Zkladem veho pro dva loutky sem. Maso loupan....
View Full Document

This note was uploaded on 01/28/2012 for the course MATH 3610 taught by Professor Jorero during the Spring '05 term at Gainesville State.

Ask a homework question - tutors are online