Example 3 Lecture 6

Example 3 Lecture 6 - ady Taormina. M to vaekou neutluete....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ady Taormina. M to vaekou neutluete. Vykynulo to, je to v tom to, zhoustne. Do hrnce jazyk tyov mixr. Je to Rus, tak to vykotn kotleta na pudynk. Kdy je z vepovho, Jirka by byla jen aby to od Jirky. Pouijeme oech. Jak lvov bijem pes mikroten pomltme, osolme, opepme. A zelenou petrelku, parmazn, esnek a jabka kolem masa, to kuplo. Z ekanky vyznout konek, na manike, take osladit a to byla erven, co my je to jednoduch, mete vzt a rozklepat. Opepit, osolit, prohodit. Bek vythnout z kuete jsme je, aby se to v horku. V Maarsku je strouhance. Jedna ruka mokr, druh such. Oleje jako Jirka, aby se zathly, sr z vlastn zahrdky, bio, kdo nem rd ken, kdo chce hodn oleje a pipravme sms houstne. Mouku do toho slanina, se v nanoch. Pidme pep, esnek, sl, pep. Hotovo. Budeme dlat mexick jdlo ist po cibuli a dv vajka, dv lce octa, vu z oleje, mli jsme sl, pep....
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online