midterm2004

midterm2004 - Ö iÒ iÔ Ðe×Ó fD ig iØa ÐC ÓÑÑ ÙÒ...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ö iÒ iÔ Ðe×Ó fD ig iØa ÐC ÓÑÑ ÙÒ ia Ø iÓÒ × EFÙÑÑ eÖeÑ e×ØeÖ4 ÖÓ fÙd ig eÖÖbaÒke A Ô Ö iÐ84 id Øe ÖÑ Y ÓÙhaÚ ehÓÙ Ö45Ñ iÒÙ Øe×Ø i×ÒÓ ØÒ ee××a Ö iÐÝeÜÔ eØed Øha ØÝÓÙ¬Ò i×ha ÐÐ Ô ÖÓb ÐeÑ ×D ÓÒÓ Ø ÐÓÓ ×eØÓÓÑ Ùh Ø iÑ eÓÒ eahÔ ÖÓb ÐeÑ bÙ ØØÖÝ ØÓÓ ÐÐeØa ×Ñ aÒÝ ÔÓ iÒ Ø×a ×ÔÓ ×× ib Ðe C ÐÓ ×edbÓÓkÒÓa ÐÙ Ða ØÓ Ö×e ÐÐÔhÓÒ e ×ÖÝÔ Ø×h ee ØÓ Ö×ØÓ ÐeÒg ÐaÒe ×ØÓ ÝÓÙ ÖÒ e ighbÓ Ö×a Öea ÐÐÓÛ edÖ iØeÓÒ ÐÝÛ h a Ø i×Öe ÐeÚaÒ ØØÓ Øh eÕÙ e ×Ø iÓÒ ! G ÓÓdÙk !! aÑ e : E Ü E Ü E Ü E Ü Ó Øa Ð 8 ÖÓ jeØ iÓÒÓÒ ØÓaÓÒÖØhÓgÓÒ a Ðe Ø[ÔÓ iÒ Ø× ℄ C ÓÒ × id eÖØh e fÓ ÐÐÓÛ iÒg ØeÖÒa ÖÝhÝÔÓ Øh e× i×Øe×Ø iÒgÔ ÖÓb ÐeÑ Û h eÖe = f ;; g f=Û eØÖaÒ ×Ñ iØ × Ø =Û eØÖaÒ ×Ñ iØ × Ø =Û eØÖaÒ ×Ñ iØ × Ø × Ø × Ø × Ø h eÖee iÚ ed × igÒa Ði× Ø = × i Ø Ø ; Û h eÖe Ø d eÒÓ Øe×aÛ h iØeG aÙ ×× iaÒÒÓ i×eÔ ÖÓe××Û iØhdÓÙb Ðe× id edÔÓÛ eÖ ×Ô eØÖa Ðd eÒ × iØÝeÕÙa ÐØÓ [5ÔÓ iÒ Ø× ℄ha Øi×Øh ed iÑ eÒ × iÓÒÓ f Ë = ×ÔaÒ f × Ø ;× Ø ;× Ø g ? [iÒ Ø : Ø i×ÒÓ ØÒ ee××a ÖÝ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

midterm2004 - Ö iÒ iÔ Ðe×Ó fD ig iØa ÐC ÓÑÑ ÙÒ...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online