{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

part2-exercises - T-61.5100 DIGITAALINEN KUVANKASITTELY...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T-61.5100 DIGITAALINEN KUVANK ¨ ASITTELY/ DIGITAL IMAGE PROCESSING Laskuharjoitukset/Exercises 2007 Contents Harjoitus/Exercise 1/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Harjoitus/Exercise 2/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Harjoitus/Exercise 3/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Harjoitus/Exercise 4/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Harjoitus/Exercise 5/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Harjoitus/Exercise 6/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Harjoitus/Exercise 7/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Harjoitus/Exercise 8/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Harjoitus/Exercise 9/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Harjoitus/Exercise 10/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 43
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
44 Exercise 1/07 T-61.5100 Digitaalinen kuvank¨ asittely, Harjoitus 1/07 1. Oletetaan, ett¨ a tasaista ( x 0 , y 0 ) -keskipisteist¨ a aluetta valaistaan valonl¨ ahteell¨ a, jonka in- tensiteettijakauma on i ( x, y ) = Ke - [ ( x - x 0 ) 2 +( y - y 0 ) 2 ] . Alueen heijastavuus r ( x, y ) on 1 ja K = 255. Jos kuva digitoidaan n bitin intensiteettire- soluutiolla, ja silm¨ a pystyy havainnoimaan kahdeksan intensiteettitason suuruisen ¨ akillisen muutoksen, mill¨ a n :n arvolla syntyy v¨ ar¨ a ¨ ariviiva (false contouring)? 2. Datasiirrossa mitataan siirretyn informaation m¨ ar¨ a bittein¨ a sekunnissa (bit/s). Yleens¨ a siirto suoritetaan paketteina, jotka koostuvat aloitusbitist¨ a (start bit), tavusta (8 bitti¨ a) informaatiota sek¨ a lopetusbitist¨ a (stop bit). (a) Kuinka monta minuuttia kuluu siirrett¨ aess¨ a 9600 bit/s nopeudella 512 × 512 -kokoinen kuva, jossa on 256 harmaatasoa? (b) Kuinka suuri pit¨ aisi tarvittavan digitaalisen siirtokanavan kapasiteetin olla, jos halu- taan v¨ alitt¨ a a-kohdan laatuista digitaalista TV-kuvaa (25 kuvaa/s) reaaliajassa? 3. Monissa kuva–analyysiteht¨ aviss¨ a voidaan menestyksellisesti soveltaa meksikolaishattufunk- tiota (kuva 1a). Approksimoidaan t¨ at¨ a funktiota kuvan 1b funktiolla. Esit¨ a t¨ am¨ an funktion avulla Machin nauhat yhdess¨ a dimensiossa. Miten k¨ avisi kahdessa dimensiossa mustalle pallolle valkoisella taustalla? Kuva 1a. Kuva 1b. 4. K¨ asitell¨ an alla olevaa kuvasegmentti¨ a. (a) Olkoon V = { 0 , 1 } . Laske D 4 -, D 8 - ja D m -et¨ aisyydet p :n ja q :n v¨ alill¨ a. (b) Tee sama, kun V = { 1 , 2 } . 3 1 2 1 q 2 2 0 2 1 2 1 1 p 1 0 1 2 5. K¨ asitell¨ an alla olevia alikuvia S 1 ja S 2 . Olkoon V = { 1 } . Kuinka monesta (a) 4-yhten¨ aisest¨ a (4-connected) (b) 8-yhten¨ aisest¨ a (c) m -yhten¨ aisest¨ a komponentista S 1 ja S 2 koostuvat? Ovatko S 1 ja S 2 vierekk¨ aisi¨ a? S 1 S 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
Background image of page 2
Exercise 1/07 45 T-61.5100 Digital image processing, Exercise 1/07 1. Suppose that a flat area with center at ( x 0 , y 0 ) is illuminated by a light source with intensity distribution i ( x, y ) = Ke - [ ( x - x 0 ) 2 +( y - y 0 ) 2 ] . The reflectance r ( x, y ) of the area is 1 and K = 255. If the resulting image is digitized using n bits of intensity resolution, and the eye can detect an abrupt change of eight shades of intensity between adjacent pixels, what value of n will cause visible false contouring? 2. A common measure of transmission for digital data is the number of bits transmitted per second ( bit/s ). Generally, transmission is accomplished in packets consisting of a start bit, a byte (8 bits) of information, and a stop bit. Using this approximation, answer the following: (a) How many minutes would it take to transmit a 512 × 512 image with 256 gray levels at 9600 bit/s?
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 66

part2-exercises - T-61.5100 DIGITAALINEN KUVANKASITTELY...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online