part2-exercises - T-61.5100 DIGITAALINEN KUVANK ASITTELY/...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: T-61.5100 DIGITAALINEN KUVANK ASITTELY/ DIGITAL IMAGE PROCESSING Laskuharjoitukset/Exercises 2007 Contents Harjoitus/Exercise 1/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Harjoitus/Exercise 2/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Harjoitus/Exercise 3/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Harjoitus/Exercise 4/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Harjoitus/Exercise 5/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Harjoitus/Exercise 6/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Harjoitus/Exercise 7/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Harjoitus/Exercise 8/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Harjoitus/Exercise 9/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Harjoitus/Exercise 10/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 43 44 Exercise 1/07 T-61.5100 Digitaalinen kuvank asittely, Harjoitus 1/07 1. Oletetaan, ett a tasaista ( x ,y ) -keskipisteist a aluetta valaistaan valonl ahteell a, jonka in- tensiteettijakauma on i ( x,y ) = Ke- [ ( x- x ) 2 +( y- y ) 2 ] . Alueen heijastavuus r ( x,y ) on 1 ja K = 255. Jos kuva digitoidaan n bitin intensiteettire- soluutiolla, ja silm a pystyy havainnoimaan kahdeksan intensiteettitason suuruisen akillisen muutoksen, mill a n :n arvolla syntyy v a ar a a ariviiva (false contouring)? 2. Datasiirrossa mitataan siirretyn informaation m a ar a a bittein a sekunnissa (bit/s). Yleens a siirto suoritetaan paketteina, jotka koostuvat aloitusbitist a (start bit), tavusta (8 bitti a) informaatiota sek a lopetusbitista (stop bit). (a) Kuinka monta minuuttia kuluu siirrett aess a 9600 bit/s nopeudella 512 512 -kokoinen kuva, jossa on 256 harmaatasoa? (b) Kuinka suuri pit aisi tarvittavan digitaalisen siirtokanavan kapasiteetin olla, jos halu- taan v alitt a a a-kohdan laatuista digitaalista TV-kuvaa (25 kuvaa/s) reaaliajassa? 3. Monissa kuvaanalyysiteht aviss a voidaan menestyksellisesti soveltaa meksikolaishattufunk- tiota (kuva 1a). Approksimoidaan t at a funktiota kuvan 1b funktiolla. Esit a t am an funktion avulla Machin nauhat yhdess a dimensiossa. Miten k avisi kahdessa dimensiossa mustalle pallolle valkoisella taustalla? Kuva 1a. Kuva 1b. 4. K asitell a an alla olevaa kuvasegmentti a. (a) Olkoon V = { , 1 } . Laske D 4-, D 8- ja D m-et aisyydet p :n ja q :n v alill a. (b) Tee sama, kun V = { 1 , 2 } ....
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2012 for the course COMPUTER 101 taught by Professor Ahmed during the Spring '11 term at alamo.edu.

Page1 / 66

part2-exercises - T-61.5100 DIGITAALINEN KUVANK ASITTELY/...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online