{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2004 Eksamen 2004 kort - Side 1 av 13 STUDENTNR...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Side 1 av 13 STUDENTNR……………………. ... STUDIEPROGRAM……………….……. . NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAGGRUPPE FOR GEOTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Faggruppe for geoteknikk, Gløshaugen Førsteamanuensis Rolf Sandven, 73 59 46 03/mobil 908 66 116 EKSAMEN I EMNE TBA 4110 GEOTEKNIKK, MATERIALEGENSKAPER Lørdag 11. desember 2004 Tid: kl. 09.00 – 13.00 Hjelpemidler: D – Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Merk: Hele oppgaveteksten skal leveres sammen med besvarelsen! Informasjon om eksamen: 1) Deler av besvarelsen skal skrives rett inn på oppgavearket. 2) Spar tid ved å tegne direkte på figurene i vedleggene der du finner dette hensiktsmessig. 3) Alle spørsmålene har lik vekt. OPPGAVE 1. PLANLEGGING OG TOLKNING AV FELTUNDERSØKELSER I forbindelse med stabilitetsvurdering av en kvikkleireskråning i Buvik, Skaun kommune, skal det gjennomføres et omfattende grunnundersøkelses- og instrumenteringsprogram i området. Skråningen ligger naer opp til de vegene E39 og FV802, som nylig er bygget i området. Figur 1 viser en oversikt over området med inntegnet infrastruktur og bebyggelse, profillinjer for geoelektriske målinger, samt innledende geotekniske boringer. Den aktuelle skråningen for instrumentering ligger innenfor de geoelektriske profilene 4/7-5 (nord-sør) og 6-8 (øst- vest). På bakgrunn av tidligere boringer for veglinjene i naerheten er det grunn til å forvente bløte, sensitive masser i den aktuelle skråningen. a) Hvilke ytterligere innledende undersøkelser er det naturlig å gjennomføre i forkant av selve grunnundersøkelsen i skråningen? b) Vurder hvilke geotekniske problemer som kan inntreffe i skråningen som resultat av vegutbyggingen i området. Hvilken type informasjon er nødvendig for å gjennomføre den geotekniske stabilitetsvurderingen? c) Hvilken borplan vil du foreslå for feltundersøkelsen av området for å kunne gjennomføre en fullstendig stabilitetsvurdering? Valg av undersøkelsesmetoder skal begrunnes. Indiker også til hvilken dybde du vil føre de forskjellige undersøkelsene. Benytt kartskissen i Figur 1 for å tegne inn ditt forslag. Aktuelle symboler for boringer er gitt i Vedlegg 1 . d) I prøvetakingen ønsker den geotekniske konsulenten å benytte blokkprøvetaking i ett viktig borpunkt i skråningen, mens byggherren mener at stempelprøvetaking kan gi omtrent like gode resultater. Gi en oversikt over gode argumenter som hver av partene kan bruke for å overbevise hverandre.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

2004 Eksamen 2004 kort - Side 1 av 13 STUDENTNR...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online