2004 Løsningsforslag 2004 - NTNU...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 45 90 Side 1 av 7 N-7491 Trondheim Høgskoleringen 7a Telefaks +47 73 59 46 09 eksamenlosn2004 NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige Faggruppe for geoteknikk universitet Notat Gjelder: Løsningsforslag Eksamen Geoteknikk, materialegenskaper 11. desember 2004 Saksbehandler: Ansvarlig faglærer, 1. amanuensis Rolf Sandven Dato: 11.12.2004 Signatur: Arkiv: _________________________________________________________________________________ Oppgave 1 Feltundersøkelser a) Innsamling av informasjon om grunnforholdene bør inneholde følgende elementer: Kartgrunnlag for området (topografiske, bonitet, hydrogeologiske, fjellkoter, faresonekart) Arkiv for tidligere relevante boringer (konsulenter, off. etater) Kartlegging av eventuelle spesielle grunnforhold i området (berggrunn, organiske masser, oppkommer, dreneringsanlegg, etc.) Kartlegging av forurensinger og utslipp fra tidligere og nåværende aktivitet i området Innhenting av erfaringer fra bygg og infrastruktur i området (veger, bolighus, driftsbygninger og lignende, tidligere ras, sig i skråninger og lignende) Innhenting av informasjon om installasjoner i grunnen (kabler, rør, etc) b) Geotekniske problemstillinger ved vegutbygging i området Influens av grave-, anleggs og pelearbeider i nærheten av skråningen o Rystelser og vibrasjoner i forbindelse med anleggstrafikk o Massetransport, midlertidige deponier, utlegging av fyllinger o Poretrykksoppbygging og poretrykksfronter i forbindelse med peleramming o Områdestabilitet korttid og langtid etter at vegene er etablert Endring av grunnvannsforhold i skråningen pga vegdrenering etc. Nødvendig informasjon, i hovedsak: Generell kartlegging for etablering av stratigrafisk modell og informasjon om jordarter. Omfang og utstrekning av kvikkleiresone i skråningen. Styrkeparametre (effektiv- og totalspenningsbasis) for vurdering av lokal og global stabilitet i området. Grunnvanns- og poretrykksforhold meget viktig for input i stabilitetsvurderinger og vurdering av grunnvannsbalanse. Eventuell dokumentasjon om tidligere skredhendelser i området for eventuell tilbakeregning c) Forslag til borplan for stabilitetsvurdering av skråningen Grunnundersøkelsen bør inneholde følgende undersøkelser: Grovkartlegging av området med en kombinasjon av trykksondering med poretrykksmåling og totalsondering for påvisning av laggrenser, jordarter og eventuelt dybde til fjell. Stempelprøvetaking eller tilsvarende (eventuelt blokkprøvetaking) for bestemmelse av styrke- og konsolideringsparametre på opptatte prøver i laboratoriet.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Side 2 av 7 7d4 Poretrykksmåling med piezometre for vurdering av grunnvannsforholdene i området. Målestasjon med flere piezometre i ulike dybder. En totalstasjon med (total)sondering, CPTU, prøvetaking, poretrykksmåling + eventuelt andre in situ målinger i en strategisk posisjon, eks. midt i skråningsprofilet der topografien har størst gradient I laboratoriet bør det gjennomføres rutineundersøkelser, treaksialforsøk og, i mindre grad, ødometerforsøk.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern