2004 Løsningsforslag 2004 - NTNU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Postadresse Besøksadresse Telefon +47 73 59 45 90 Side 1 av 7 N-7491 Trondheim Høgskoleringen 7a Telefaks +47 73 59 46 09 eksamenlosn2004 NTNU Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige Faggruppe for geoteknikk universitet Notat Gjelder: Løsningsforslag Eksamen Geoteknikk, materialegenskaper 11. desember 2004 Saksbehandler: Ansvarlig faglaerer, 1. amanuensis Rolf Sandven Dato: 11.12.2004 Signatur: Arkiv: _________________________________________________________________________________ Oppgave 1 Feltundersøkelser a) Innsamling av informasjon om grunnforholdene bør inneholde følgende elementer: Kartgrunnlag for området (topografiske, bonitet, hydrogeologiske, fjellkoter, faresonekart) Arkiv for tidligere relevante boringer (konsulenter, off. etater) Kartlegging av eventuelle spesielle grunnforhold i området (berggrunn, organiske masser, oppkommer, dreneringsanlegg, etc.) Kartlegging av forurensinger og utslipp fra tidligere og nåvaerende aktivitet i området Innhenting av erfaringer fra bygg og infrastruktur i området (veger, bolighus, driftsbygninger og lignende, tidligere ras, sig i skråninger og lignende) Innhenting av informasjon om installasjoner i grunnen (kabler, rør, etc) b) Geotekniske problemstillinger ved vegutbygging i området Influens av grave-, anleggs og pelearbeider i naerheten av skråningen o Rystelser og vibrasjoner i forbindelse med anleggstrafikk o Massetransport, midlertidige deponier, utlegging av fyllinger o Poretrykksoppbygging og poretrykksfronter i forbindelse med peleramming o Områdestabilitet korttid og langtid etter at vegene er etablert Endring av grunnvannsforhold i skråningen pga vegdrenering etc. Nødvendig informasjon, i hovedsak: Generell kartlegging for etablering av stratigrafisk modell og informasjon om jordarter. Omfang og utstrekning av kvikkleiresone i skråningen. Styrkeparametre (effektiv- og totalspenningsbasis) for vurdering av lokal og global stabilitet i området. Grunnvanns- og poretrykksforhold meget viktig for input i stabilitetsvurderinger og vurdering av grunnvannsbalanse. Eventuell dokumentasjon om tidligere skredhendelser i området for eventuell tilbakeregning c) Forslag til borplan for stabilitetsvurdering av skråningen Grunnundersøkelsen bør inneholde følgende undersøkelser: Grovkartlegging av området med en kombinasjon av trykksondering med poretrykksmåling og totalsondering for påvisning av laggrenser, jordarter og eventuelt dybde til fjell. Stempelprøvetaking eller tilsvarende (eventuelt blokkprøvetaking) for bestemmelse av styrke- og konsolideringsparametre på opptatte prøver i laboratoriet.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Side 2 av 7 7d4 Poretrykksmåling med piezometre for vurdering av grunnvannsforholdene i området. Målestasjon med flere piezometre i ulike dybder.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/03/2012 for the course CIVIL AND TBA5100 taught by Professor Arnfinn during the Fall '11 term at Norwegian Univ. of Science & Technology.

Page1 / 7

2004 Løsningsforslag 2004 - NTNU...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online