{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

2005 Eksamen 2005 - Side 1 av 11 STUDENTNR STUDIEPROGRAM...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Side 1 av 11 STUDENTNR……………………. ... STUDIEPROGRAM……………….……. . NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAGGRUPPE FOR GEOTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Faggruppe for geoteknikk, Gløshaugen Førsteamanuensis Rolf Sandven, 73 59 46 03/mobil 908 66 116 EKSAMEN I EMNE TBA 4110 SOIL INVESTIGATIONS (GEOTEKNIKK, MATERIALEGENSKAPER) Fredag 2. desember 2005 Tid: kl. 09.00 – 13.00 (4 timer) Hjelpemidler: D – Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Merk: Hele oppgaveteksten skal leveres sammen med besvarelsen! Informasjon om eksamen: 1) Deler av besvarelsen skal skrives rett inn på oppgavearket. 2) Spar tid ved å tegne direkte på figurene i vedleggene der du finner dette hensiktsmessig. 3) Vekting av oppgavene er differensiert og gitt i teksten. OPPGAVE 1. (15 %) SPØRSMÅL INNEN FLERE TEMA Spørsmål: Svar: Max. poeng: Hva menes med Geoteknisk Prosjektklasse, og hvordan påvirker prosjektklassen omfanget av grunnundersøkelsene i et prosjekt? 2 Hvilke forhold ved utstyr og utførelse kan påvirke målingene som utføres i en trykksondering med poretrykksmåling (CPTU)? 3 Et enaksialt trykkforsøk på en sylindrisk, 100 mm høy prøve gir brudd ved 10 mm deformasjon og en tilhørende last på 75 N. Prøven hadde ved starten av forsøket et tverrsnittsareal på 23 cm 2 . Hva er den udrenerte skjaerstyrken s u for leirprøven? Hvordan vil du bedømme prøvekvaliteten ut i fra disse opplysningene? 3
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Side 2 av 11 STUDENTNR……………………. ... STUDIEPROGRAM……………….……. . Hvordan kan sensitiviteten S t av en leire bestemmes? Hva uttrykker denne egenskapen ved leiren? 2 Hvilke faktorer påvirker en leires deformasjonsegenskaper? 2 Anslå mobiliseringsgraden f i en uforstyrret leirprøve for følgende tilstander: a) Brudd b) Kritisk mobiliseringsgrad c) In situ hviletrykkstilstand d) Ødometertilstanden e) Isotrop konsolideringstilstand i treaksialforsøket 3 OPPGAVE 2. (35 %) PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV EN FELTUNDERSØKELSER I forbindelse med utbyggingen av nye kontor- og lagerlokaler for Norges Varemesse på Lillestrøm, skal det gjennomføres en omfattende grunnundersøkelse. Området som skal bebygges ligger på toppen av en skråning som vist i Figur 1b, som også viser en oversikt over de aktuelle tomtegrensene i prosjektet. Det finnes noe informasjon fra tidligere utbygginger i naerheten, og på bakgrunn av disse er det grunn til å forvente grunnforhold med varierende sensitivitet, muligens også kvikkleire, i det aktuelle området. Et sonderingsprofil som viser sammenligningen mellom nedpressingskraft fra totalsondering og spissmotstand fra CPT i hull 1 er inkludert i Figur 2 . Dette profilet kan benyttes som orienterende informasjon om grunnforholdene. I) Planlegging av grunnundersøkelsen
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

2005 Eksamen 2005 - Side 1 av 11 STUDENTNR STUDIEPROGRAM...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online