Eksamen_2006_norwegian - Page 1 of 10 STUDENT NO...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Page 1 of 10 STUDENT NO……………………. ... STUDIEPROGRAM……………….……. . NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET FAGGRUPPE FOR GEOTEKNIKK Faglig kontakt under eksamen: Faggruppe for geoteknikk, Gløshaugen Professor Lars Grande, 7359 4591 or 7359 4592 /mobiltelefon: 926 56 733 EKSAMEN I EMNE TBA 4110 GEOTEKNIKK, MATERIALEGENSKAPER Fredag 8 Desember 2006 Tid: 09.00 – 13.00 (4 timer) Hjelpemidler: D – Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt. Merk: Hele oppgaveteksten skal leveres sammen med besvarelsen! Informasjon om eksamen: 1) Deler av besvarelsen kan skrives rett inn på oppgavearkene, tegn gjerne direkte på figurene i vedleggene der du finner dette hensiktsmessig 2) Alle spørsmålene har lik vekt. GENERELL INFORMASJON En ny skolebygning skal bygges på et området med mye finkornige masser i Stjørdal, nær Trondheim. Skolebygningen vil dekke et areal på 30 m x 39 m. Plasseringen er vist i Figur 1 som også viser en eksisterende idrettshall og en foreslått 3 meter høy støyreduksjonsvoll mot idrettsbanen langsmed den nye skolebygningen. Et tverrsnitt gjennom den foreslåtte bygningen er vist i Figur 2 . Bygningen er på tre etasjer og er opprinnelig foreslått fundamentert 1.5 meter under nåværende terrengnivå (dette kan vurderes og du må gjerne foreslå endringer). En tung kjerne i bygningen med tilfluktsrom og annet tungt utstyr er plassert sentralt i bygningen. Den nye bygningen er vurdert fundamentert direkte på sålefundamenter eller banketter slik som antydet i Figur 2. Bruk av pelefundamenter er en annen aktuell løsning. Siden grunnforholdene forventes å inneholde relativt bløte masser er en opptatt av setninger og før vi kommer inn i bildet er det blitt foreslått å vurdere sanddren under den tyngre delen av bygget, se Figur 2 . Du er kalt inn som geoteknisk konsulent og skal gjennomføre grunn- undersøkelser inklusive laboratoriearbeid. Arbeidet omfatter også innledende rådgiving om valg av fundamentløsninger for bygget. De gitte eksamensoppgavene på de følgende sidene er knyttet til dette prosjektet.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Page 2 of 10 STUDENT NO……………………. ...
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 02/03/2012 for the course CIVIL AND TBA5100 taught by Professor Arnfinn during the Fall '11 term at Norwegian Univ. of Science & Technology.

Page1 / 10

Eksamen_2006_norwegian - Page 1 of 10 STUDENT NO...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online