agm-2011v-page1-formulas - (Ag-11v Page 1 av 4 English...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
(Ag-11v) Page 1 av 4 English version on the next page. Formler på side 3 og 4 Versjon 23.11.2011 EKSAMENSOPPGAVE I EMNET: TBA4231 ANVENDT GEOMATIKK Faglig kontakt under eksamen: Terje Skogseth tlf 9 Knut Ragnar Holm tlf 9 Eksamensdato: 5. desember 2011 Eksamenstid: 0900 – 1300 Studiepoeng: 7,5 Tillatte hjelpemidler: Kode C: Spesifiserte trykte og håndskrevne hjelpemidler: Bestemt enkel kalkulator (HP30S, Citizen SR-270X, Casio fx82MS eller Texas Instruments TI-30XIIS) Språkform: Bokmål/nynorsk Antall sider: ? Sensurdato: Sensurmøte er planlagt i uke ? De x oppgavene gis lik vekt. Alle deloppgaver (x.1, x.2, …) innen hver oppgave gis lik vekt. For beregningsoppgavene skal gangen i beregningene tydelig gå fram av besvarelsen. Formler: Se vedlegget på sidene x og y for aktuelle formler Denne siden er side 1 i eksamensoppgavene i 2011. Se spesielt etter hva som er tillatte hjelpemidler i år (samme som i 2008 og 2010, men avviker fra 2009 sammenlignet med emnet TBA4230 Geomatikk).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
(Ag-11v) Page 2 av 4 Norwegian version on the previous page.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

agm-2011v-page1-formulas - (Ag-11v Page 1 av 4 English...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online