atmel-atmega-programlama - 1. Giri ş Atmel genel ismi ile...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1. Giri ş Atmel genel ismi ile an ı lan mikro denetleyici ailesinden ATmega 16 ile ba ş layan çal ı ş malar ATmega 128 ile sürdürülmü ş ; ATmega 16 ya parça parça yaz ı lan programlar, ATmega 128 ile daha bütünlüklü olarak ele al ı nm ı ş t ı r. Söz konusu belgede çal ı ş ma önce Atmel ailesine ait mikro denetleyici hakk ı nda genel özelliklerin anlat ı m ı ile ba ş lam ı ş , temel bilgiler verildikten sonra, ayr ı ayr ı belirtilen amaçlara uygun algoritmalar C dili ile yaz ı larak söz konusu denetleyiciye aktar ı lm ı ş , ilgili devre ş emas ı ve modelleme sonuçlar ı her bölümün sonunda verilmi ş tir. ATmega ailesini C dili kullanarak programlamak için ‘AVRStudio4’ ile ‘WinAVR’ derleyicilerinden yararlan ı lm ı ş t ı r. Yaz ı lan programlar ise Proteus Isis 7.2 devre modelleme program ı ile denenmi ş , sonuçlar belgede gösterilmi ş tir. 2. Mikro denetleyici Nedir? Mikroi ş lemci ve mikro denetleyici kavramlar ı : Mikroi ş lemci; kendisine gönderilen komutlar ı i ş leyen çok küçük boyutlardaki bir say ı sal devredir. Bu yap ı bir bilgisayardaki M İ B ( Merkezi İş lemci Birimi-CPU) olarak dü ş ünülebilir. M İ B tek ba ş ı na bir bilgisayar ı olu ş turamaz ve üstelik tek ba ş ı na kullan ı lamaz. M İ B e benzeyen mikroi ş lemciler de onlar gibi tek ba ş lar ı na kullan ı lamazlar. En az ı ndan bir bellek ve giri ş /ç ı k ı ş arabirimlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ve bunun gibi bir çok arabirim bir araya getirilerek tek ba ş lar ı na uygulamalarda kullan ı labilen say ı sal devrelere mikro denetleyici denir. Mikro denetleyiciler günümüzde kullan ı lan hemen hemen bütün elektronik cihazlar ı n içinde bulunmaktad ı r. Mikro denetleyiciler, mikroi ş lemcilerin yan ı s ı ra RAM, ROM, EPROM, EEPROM, Flash Bellek gibi bellek yap ı lar ı , G/Ç ( Giri ş /Ç ı k ı ş ) arabirimleri, analog-say ı sal çeviriciler, zamanlama ve sayma birimleri, PWM ç ı k ı ş modülleri, seri haberle ş me portlar ı , bar ı nd ı r ı rlar. Bu birimlerin düzenli ve bir arada çal ı ş mas ı n ı sa ğ lamak amac ı yla ise “kütük” (register) denilen özel haf ı za bölgelerinden yararlan ı l ı r. Yine bu birimlerde kullan ı lan ve kütükler üzerinde yer alan, çe ş itli i ş lemler için izinleri ayarlayan ya da i ş lemlerin hangi a ş amada olduklar ı n ı gösterebilen, yerine göre yaz ı l ı m ya da donan ı m taraf ı ndan de ğ i ş tirilebilen “bayrak” (flag) yap ı lar ı mevcuttur. Bu belgede staj boyunca ATmega16 ile ba ş layan süreç anlat ı lacak, ATmega 16 ve ATmega128 mikro denetleyicileri ile ele al ı nan konular anlat ı ld ı ktan sonra konuya uygun kod yaz ı lacak ve ard ı ndan Proteus Isis program ı n ı n ekran ç ı kt ı lar ı ile ko ş turulan program ı n sonuçlar ı verilecektir....
View Full Document

This note was uploaded on 02/04/2012 for the course ECON 101 taught by Professor Gulipektunc during the Spring '11 term at Middle East Technical University.

Page1 / 94

atmel-atmega-programlama - 1. Giri ş Atmel genel ismi ile...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online