{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

atmel-atmega-programlama - 1 Giri Atmel genel ismi ile...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1. Giri ş Atmel genel ismi ile an ı lan mikro denetleyici ailesinden ATmega 16 ile ba ş layan çal ı ş malar ATmega 128 ile sürdürülmü ş ; ATmega 16 ya parça parça yaz ı lan programlar, ATmega 128 ile daha bütünlüklü olarak ele al ı nm ı ş t ı r. Söz konusu belgede çal ı ş ma önce Atmel ailesine ait mikro denetleyici hakk ı nda genel özelliklerin anlat ı m ı ile ba ş lam ı ş , temel bilgiler verildikten sonra, ayr ı ayr ı belirtilen amaçlara uygun algoritmalar C dili ile yaz ı larak söz konusu denetleyiciye aktar ı lm ı ş , ilgili devre ş emas ı ve modelleme sonuçlar ı her bölümün sonunda verilmi ş tir. ATmega ailesini C dili kullanarak programlamak için ‘AVRStudio4’ ile ‘WinAVR’ derleyicilerinden yararlan ı lm ı ş t ı r. Yaz ı lan programlar ise Proteus Isis 7.2 devre modelleme program ı ile denenmi ş , sonuçlar belgede gösterilmi ş tir. 2. Mikro denetleyici Nedir? Mikroi ş lemci ve mikro denetleyici kavramlar ı : Mikroi ş lemci; kendisine gönderilen komutlar ı i ş leyen çok küçük boyutlardaki bir say ı sal devredir. Bu yap ı bir bilgisayardaki M İ B ( Merkezi İş lemci Birimi-CPU) olarak ş ünülebilir. M İ B tek ba ş ı na bir bilgisayar ı olu ş turamaz ve üstelik tek ba ş ı na kullan ı lamaz. M İ B e benzeyen mikroi ş lemciler de onlar gibi tek ba ş lar ı na kullan ı lamazlar. En az ı ndan bir bellek ve giri ş ı k ı ş arabirimlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ve bunun gibi bir çok arabirim bir araya getirilerek tek ba ş lar ı na uygulamalarda kullan ı labilen say ı sal devrelere mikro denetleyici denir. Mikro denetleyiciler günümüzde kullan ı lan hemen hemen bütün elektronik cihazlar ı n içinde bulunmaktad ı r. Mikro denetleyiciler, mikroi ş lemcilerin yan ı s ı ra RAM, ROM, EPROM, EEPROM, Flash Bellek gibi bellek yap ı lar ı , G/Ç ( Giri ş ı k ı ş ) arabirimleri, analog-say ı sal çeviriciler, zamanlama ve sayma birimleri, PWM ç ı k ı ş modülleri, seri haberle ş me portlar ı , bar ı nd ı r ı rlar. Bu birimlerin düzenli ve bir arada çal ı ş mas ı n ı sa ğ lamak amac ı yla ise “kütük” (register) denilen özel haf ı za bölgelerinden yararlan ı l ı r. Yine bu birimlerde kullan ı lan ve kütükler üzerinde yer alan, çe ş itli i ş lemler için izinleri ayarlayan ya da i ş lemlerin hangi a ş amada olduklar ı n ı gösterebilen, yerine göre yaz ı l ı m ya da donan ı m taraf ı ndan de ğ i ş tirilebilen “bayrak” (flag) yap ı lar ı mevcuttur. Bu belgede staj boyunca ATmega16 ile ba ş layan süreç anlat ı lacak, ATmega 16 ve ATmega128 mikro denetleyicileri ile ele al ı nan konular anlat ı ld ı ktan sonra konuya uygun kod yaz ı lacak ve ard ı ndan Proteus Isis program ı n ı n ekran ç ı kt ı lar ı ile ko ş turulan program ı n sonuçlar ı verilecektir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 94

atmel-atmega-programlama - 1 Giri Atmel genel ismi ile...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online