HuongDanGuitarPro5.2Phan1 - H ng d n s d ng Guitar Pro v5.2...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H ướ ng d n s d ng Guitar Pro v5.2 SymphonyX PDF created by Ngu yenRock Page 1 of 7 PHẦN 1 Symphony X (Y!M: symphonicmind) Dân chơi guitar nghiệp và một phần không nhỏ các guitarist chuyên nghiệp trên thế giới từ lâu đã cảm thấy rất quen thuộc với một phần mềm nhỏ gọn, dễ dùng, đa năng. Phần mềm này ban đầu được viết ra chỉ với mục đích giúp dân chơi guitar nghiệp dư có thể dễ dàng học các bản nhạc hơn qua dạng thức thể hiện “Tablature” và bản nhạc thông thường song song. Nếu bạn chưa thực sự chắc về nhạc lý, nhịp phách, xướng âm, thì khi gặp một đoạn nhạc thông thường mà chưa thể hình dung được giai điệu của nó, bạn chỉ cần sử dụng guitar-pro, nó sẽ thể hiện chính xác bản nhạc đó. Càng về các phiên bản sau, GuitarPro càng trở nên mạnh mẽ với nhiều tính năng ưu việt, giao diện soạn, chỉnh sửa bản nhạc tối ưu và tiện lợi hơn, đặc biệt là với phiên bản 5, mọi thứ đã trở nên gần hoàn hảo! Không nói dông dài nữa, chúng ta hãy cùng khám phá ngay phần mềm tuyệt vời này! GuitarPro 5 bản mới nhất là 5.2 có thể download bản dùng thử hạn chế tính năng tại www.guitar-pro.com . 1. Giao diện. Guitar-Pro có giao diện dễ hiểu, trực quan. Cách điều chỉnh ẩn / hiện các toolbar gần tương tự với MS Office 2003. Phía trên là các menu, Toolbar có thể dễ dàng sắp xếp lại vị trí, tắt / mở sao cho thuận tiện nhất. Dưới các menu là một Guitar FretBoard (mặt cần đàn guitar) hoặc 1 chiếc Keyboard giúp bạn có thể nhìn được thế tay, nốt bấm tương ứng với vị trí đang trỏ hoặc đang chơi trên bản nhạc.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
H ướ ng d n s d ng Guitar Pro v5.2 SymphonyX PDF created by Ngu yenRock Page 2 of 7 Nằm giữa màn hình là bản nhạc với dạng nốt nhạc hoặc tablature song song (bạn có thể tùy chọn việc hiển thị 2 dạng thức này). Trên bản nhạc có thể có các ghi chú, tên hợp âm và Diagram, lời bài hát, tên hiệu ứng (ví dụ Affical Harmonic, Natural Harmonic)… Phía dưới, khung bên trái là danh sách các track gồm: tên
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

HuongDanGuitarPro5.2Phan1 - H ng d n s d ng Guitar Pro v5.2...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online