HuongDanGuitarPro5.2Phan3 - H ng d n s d ng Guitar Pro v5.2...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H ướ ng d n s d ng Guitar Pro v5.2 SymphonyX PDF created by Ngu yenRock Page 1 of 9 PHẦN 3 SOẠN NHẠC Symphony X (Y!M: symphonicmind) Sau khi đã cấu hình GuitarPro5 theo phần II, bạn đã có thể bắt tay ngay vào viết những giai điệu đầu tiên của mình. Trong phần III, nội dung chính sẽ đi sâu vào cách thức tận dụng sức mạnh của phần mềm. 1. Những điểm cần lưu ý: Sử dụng phím tắt nhiều nhất có thể: thành thạo phím tắt sẽ giúp bạn tiết kiệm được một lượng thời gian không hề nhỏ một chút nào. Các thao tác khi soạn nhạc hầu hết đều có thể làm tốt với các phím Numpad (bộ bàn phím số phụ, chỉ có hiệu lực khi bật Numlock). Đây là thói quen nên có với bất cứ phần mềm nào chứ không chỉ riêng GuitarPro 5. Tận dụng tối đa các công cụ phụ trợ của phần mềm khi soạn thảo: tương tự như trên, cái bạn được sẽ là thời gian và sức khỏe. Tham khảo thêm phần Help của phần mềm trong khi học cách sử dụng để có thể tận dụng được tối đa sức mạnh của nó. Trong phần trợ giúp của mọi phần mềm đều có chứa rất nhiều Tips & Tricks (những gợi ý, hướng dẫn, mẹo nhỏ) rất hay và hữu ích. Liên tục lưu phần việc đang soạn dở. Vì bạn không thể biết chắc rằng bạn sẽ bị cắt điện vào lúc nào (trừ khi bạn có bộ lưu điện UPS). Nhưng dù có bộ lưu điện thì đó cũng là một thói quen không thể thiếu. Bạn nên nhớ rằng: không phải lúc nào bạn cũng thao tác trên máy tính của mình. Bài viết này không phải là 1 UserManual, mục đích của tôi viết ra chỉ để giúp bạn đọc có thêm kinh nghiệm sử dụng, tiết kiệm thời gian còn việc học chi tiết ra sao thì trong phần Help đã nói rất rõ. 2.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

HuongDanGuitarPro5.2Phan3 - H ng d n s d ng Guitar Pro v5.2...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online