{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Giao trinh lap trinh C can ban

Giao trinh lap trinh C can ban - Gio trnh Lp trnh C cn bn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giáo trình L p trình C căn b n Trang 1 M C L C BÀI 1 : NGÔN NG L P TRÌNH & PH NG PHÁP L P TRÌNH ƯƠ ............................................ 8 1.1 M c tiêu .................................................................................................................................. 8 1.2 Lý thuy t ế ................................................................................................................................. 8 1.2.1 Ngôn ng l p trình (Programming Language) ữ ậ ............................................................. 8 1.2.1.1 Thu t gi i (Algorithm) ............................................................................................. 8 1.2.1.2 Ch ng trình (Program) ươ .......................................................................................... 8 1.2.1.3 Ngôn ng l p trình (Programming language) ữ ậ ........................................................ 9 1.2.2 Các b c l p trình ướ .......................................................................................................... 9 1.2.3 K thu t l p trình ........................................................................................................... 9 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nh p-x lý-xu t) .......... 9 1.2.3.2 S d ng l u đ (Flowchart) ư .................................................................................. 10 BÀI 2 : LÀM QUEN L P TRÌNH C QUA CÁC VÍ D Đ N GI N Ơ ............................................ 13 2.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 13 2.2 N i dung ................................................................................................................................ 13 2.2.1 Kh i đ ng và thoát BorlandC ...................................................................................... 13 2.2.1.1 Kh i đ ng ................................................................................................................ 13 2.2.1.2 Thoát ......................................................................................................................... 14 2.2.2 Các ví d đ n gi n ơ ........................................................................................................ 14 2.2.2.1 Ví d 1 ...................................................................................................................... 14 2.2.2.2 Ví d 2 ...................................................................................................................... 16 2.2.2.3 Ví d 3 ...................................................................................................................... 17 2.2.2.4 Ví d 4 ...................................................................................................................... 17 BÀI 3 : CÁC THÀNH PH N TRONG NGÔN NG C ................................................................ 20 3.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 20 3.2 N i dung ................................................................................................................................ 20 3.2.1 T khóa ........................................................................................................................... 20 3.2.2 Tên ................................................................................................................................... 20 3.2.3 Ki u d li u ................................................................................................................... 21 3.2.4 Ghi chú ............................................................................................................................ 21 3.2.5 Khai báo bi n ế ................................................................................................................. 21 3.2.5.1 Tên bi n ế ................................................................................................................... 21 3.2.5.2 Khai báo bi n ế .......................................................................................................... 21 3.2.5.3 V a khai báo v a kh i gán .................................................................................... 22 3.2.5.4 Ph m vi c a bi n ế .................................................................................................... 22 BÀI 4 : NH P / XU T D LI U ............................................................................................... 24 Tai lieu tham khao
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giáo trình L p trình C căn b n Trang 2 4.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 24 4.2 N i dung ................................................................................................................................ 24 4.2.1 Hàm printf ...................................................................................................................... 24 4.2.2 Hàm scanf ....................................................................................................................... 27 4.3 Bài t p ................................................................................................................................... 28 BÀI 5 : C U TRÚC R NHÁNH CÓ ĐI U KI N ...................................................................... 30 5.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 30 5.2 N i dung ................................................................................................................................ 30 5.2.1 L nh và kh i l nh ......................................................................................................... 30 5.2.1.1 L nh ......................................................................................................................... 30 5.2.1.2 Kh i l nh ................................................................................................................. 30 5.2.2 L nh if ............................................................................................................................ 30 5.2.2.1 D ng 1 (if thi u) ế ...................................................................................................... 30 5.2.2.2 D ng 2 (if đ ) ......................................................................................................... 34 5.2.2.3 C u trúc else if ......................................................................................................... 37 5.2.2.4 C u trúc if l ng ....................................................................................................... 41 5.2.3 L nh switch .................................................................................................................... 46 5.2.3.1 C u trúc switch…case (switch thi u) ế .................................................................... 46 5.2.3.2 C u trúc switch…case…default (switch đ ) ......................................................... 48 5.2.3.3 C u trúc switch l ng ............................................................................................... 51 5.3 Bài t p ................................................................................................................................... 52 5.3.1 S d ng l nh if .............................................................................................................. 52 5.3.2 S d ng l nh switch ...................................................................................................... 53 5.4 Bài t p làm thêm .................................................................................................................. 54 BÀI 6 : C U TRÚC VÒNG L P ............................................................................................... 55 6.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 55 6.2 N i dung ................................................................................................................................ 55 6.2.1 L nh for .......................................................................................................................... 55 6.2.2 L nh break ..................................................................................................................... 60 6.2.3 L nh continue ................................................................................................................ 61 6.2.4 L nh while ...................................................................................................................... 61 6.2.5 L nh do…while .............................................................................................................. 63 6.2.6 Vòng l p l ng nhau ....................................................................................................... 65 6.2.7 So sánh s khác nhau c a các vòng l p ....................................................................... 66 6.3 Bài t p ................................................................................................................................... 66 BÀI 7 : HÀM 69 Tai lieu tham khao
Background image of page 2
Giáo trình L p trình C căn b n Trang 3 7.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 69 7.2 N i dung ................................................................................................................................ 69 7.2.1 Các ví d v hàm ........................................................................................................... 69 7.2.2 Tham s d ng tham bi n và tham tr ế ......................................................................... 72 7.2.3 S d ng bi n toàn c c ế .................................................................................................. 73 7.2.4 Dùng d n h ng #define ướ .............................................................................................. 75 7.3 Bài t p ................................................................................................................................... 76 BÀI 8 : M NG VÀ CHU I ........................................................................................................ 76 8.1 M c tiêu ................................................................................................................................. 76 8.2 N i dung ................................................................................................................................ 76 8.2.1 M ng ............................................................................................................................... 76 8.2.1.1 Cách khai báo m ng ................................................................................................ 76 8.2.1.2 Tham chi u đ n t ng ph n t m ng ế ế .................................................................. 77 8.2.1.3 Nh p d li u cho m ng ......................................................................................... 77 8.2.1.4 Đ c d li u t m ng ............................................................................................. 77 8.2.1.5 S d ng bi n ki u khác ế ........................................................................................ 78 8.2.1.6 K thu t Sentinal .................................................................................................... 78 8.2.1.7 Kh i t o m ng ........................................................................................................ 79 8.2.1.8 Kh i t o m ng không bao hàm kích th c ướ ......................................................... 80 8.2.1.9 M ng nhi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 144

Giao trinh lap trinh C can ban - Gio trnh Lp trnh C cn bn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online