Lap trinh c++ - L Ậ P TRÌNH H ƯỚ NG ĐỐ I T ƯỢ...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: L Ậ P TRÌNH H ƯỚ NG ĐỐ I T ƯỢ NG V Ớ I C++ Trang 1 Mét sè tiÖn Ých vμ më réng cña C++ so víi C M Ụ C TIÊU C Ủ A BÀI NÀY GIÚP NG ƯỜ I H Ọ C h Nh ậ p/xu ấ t d ữ li ệ u s ử d ụ ng toán t ử cin và cout h Vi ế t chú thích trên m ộ t dòng, khai báo bi ế n ở m ọ i n ơ i, c ấ p phát và thu h ồ i b ộ nh ớ độ ng s ử d ụ ng toán new và delete, h Gi ả i các bài t ậ p có s ử d ụ ng k ỹ thu ậ t ch ồ ng hàm, thâm s ố ng ầ m đị nh. A/ TÓM T Ắ T LÝ THUY Ế T- C++ là m ộ t s ự m ở i r ộ ng c ủ a C, do đ ó có th ể s ử d ụ ng m ộ t ch ươ ng trình biên d ị ch C++ để d ị ch và th ự c hi ệ n các ch ươ ng trình vi ế t b ằ ng C - C yêu c ầ u các chú thích n ằ m gi ữ a /* và */. C++ cho phép t ạ o m ộ t chú thích b ắ t đầ u b ằ ng “//” cho đế n h ế t dòng - C++ cho phép khai báo tu ỳ ý. Th ậ m chí có th ể khai báo bi ế n trong ph ầ n kh ở i t ạ o c ủ a câu lênh l ặ p for - C++ cho phép truy ề n tham s ố cho hàm b ằ ng tham chi ế u. Đ i ề u này t ươ ng t ự nh ư truy ề n tham bi ế n cho ch ươ ng trình con trong ngôn ng ữ l ậ p trình PASCAL. Trong l ờ i g ọ i hàm ta dùng tên bi ế n và bi ế n đ ó s ẽ đượ c truy ề n cho hàm qua tham chi ế u. Đ i ề u đ ó cho phép thao tác tr ự c ti ế p trên bi ế n đượ c truy ề n ch ứ không ph ả i gián ti ế p qua bi ế n tr ỏ . - Toán t ử new và delete trong C++ đượ c dùng để qu ả n lý b ộ nh ớ độ ng thay vì các hàm c ấ p phát độ ng c ủ a C - C++ cho phép ng ườ i vi ế t ch ươ ng trình mô t ả các giá tr ị ng ầ m đị nh cho các tham s ố c ủ a hàm, nh ờ đ ó hàm có th ể đượ c g ọ i v ớ i m ộ t danh sách các tham s ố không đủ . - Toán t ử “::” cho phép truy nh ậ p bi ế n toàn c ụ c khi đồ ng th ờ i s ử d ụ ng bi ế n c ụ c b ộ và toàn c ụ c cùng tên. - Có th ể đị nh ngh ĩ a các hàm cùng tên v ớ i các tham s ố khác nhau. Hai hàm cùng tên s ẽ đượ c phân bi ệ t nh ờ giá tr ị tr ả v ề và danh sách ki ể u các tham s ố . B. M Ộ T S Ố L Ư U Ý (Các l ỗ i th ườ ng g ặ p, m ộ t s ố thói quen l ậ p trình t ố t...) H Các l ỗ i th ườ ng g ặ p h Quên đ óng */ cho các chú thích h Khai báo bi ế n sau khi bi ế n đượ c s ử d ụ ng h S ử d ụ ng l ệ nh return để tr ả v ề giá tr ị nh ư ng khi đị nh ngh ĩ a hàm l ạ i mô t ả hàm ki ể u void ho ặ c ng ượ c l ạ i, quên câu l ệ nh này trong tr ườ ng h ợ p hàm yêu c ầ u giá tr ị tr ả v ề ....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 52

Lap trinh c++ - L Ậ P TRÌNH H ƯỚ NG ĐỐ I T ƯỢ...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online