C++ - Bài 1 C u Trúc C a M t Ch ng Trình C ấ ộ ư...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bài 1 : C u Trúc C a M t Ch ng Trình C++ ấ ủ ộ ươ Có l m t trong nh ng cách t t nh t đ b t đ u h c m t ngôn ng l p trình là b ng ẽ ộ ữ ố ấ ể ắ ầ ọ ộ ữ ậ ằ m t ch ng trình. V y đây là ch ng trình đ u tiên c a chúng ta : ộ ươ ậ ươ ầ ủ // my first program in C++ #include <iostream.h> int main () { cout << "Hello World!"; return 0; } Hello World! Ch ng trình trên đây là ch ng trình đ u tiên mà h u h t nh ng ng i h c ngh l p ươ ươ ầ ầ ế ữ ườ ọ ề ậ trình vi t đ u tiên và k t qu c a nó là vi t câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là ế ầ ế ả ủ ế m t trong nh ng ch ng trình đ n gi n nh t có th vi t b ng C++ nh ng nó đã bao ộ ữ ươ ơ ả ấ ể ế ằ ư g m nh ng ph n c b n mà m i ch ng trình C++ có. Hãy cùng xem xét t ng dòng ồ ữ ầ ơ ả ọ ươ ừ m t : ộ // my first program in C++ Đây là dòng chú thích. T t c các dòng b t đ u b ng hai d u s (//) đ c coi là chút ấ ả ắ ầ ằ ấ ổ ượ thích mà chúng không có b t kì m t nh h ng nào đ n ho t đ ng c a ch ng trình. ấ ộ ả ưở ế ạ ộ ủ ươ Chúng có th đ c các l p trình viên dùng đ gi i thích hay bình ph m bên trong mã ể ượ ậ ể ả ẩ ngu n c a ch ng trình. Trong tr ng h p này, dòng chú thích là m t gi i thích ng n ồ ủ ươ ườ ợ ộ ả ắ g n nh ng gì mà ch ng trình chúng ta làm. ọ ữ ươ #include <iostream.h> Các câu b t đ u b ng d u (#) đ c dùng cho preprocessor (ai d ch h tôi t này v i). ắ ầ ằ ấ ượ ị ộ ừ ớ Chúng không ph i là nh ng dòng mã th c hi n nh ng đ c dùng đ báo hi u cho trình ả ữ ự ệ ư ượ ể ệ d ch. đây câu l nh ị Ở ệ #include <iostream.h> báo cho trình d ch bi t c n ph i ị ế ầ ả "include" th vi n ư ệ iostream. Đây là m t th vi n vào ra c b n trong C++ và nó ph i ộ ư ệ ơ ả ả đ c "include" vì nó s đ c dùng trong ch ng trình. Đây là cách c đi n đ s ượ ẽ ượ ươ ổ ể ể ử d ng th vi n ụ ư ệ iostream int main () Dòng này t ng ng v i ph n b t đ u khai báo hàm ươ ứ ớ ầ ắ ầ main. Hàm main là đi m mà t t ể ấ c các ch ng trình C++ b t đ u th c hi n. Nó không ph thu c vào v trí c a hàm ả ươ ắ ầ ự ệ ụ ộ ị ủ này ( đ u, cu i hay gi a c a mã ngu n) mà n i dung c a nó luôn đ c th c hi n ở ầ ố ở ữ ủ ồ ộ ủ ượ ự ệ đ u tiên khi ch ng trình b t đ u. Thêm vào đó, do nguyên nhân nói trên, m i ch ng ầ ươ ắ ầ ọ ươ trình C++ đ u ph i t n t i m t hàm ề ả ồ ạ ộ main....
View Full Document

Page1 / 65

C++ - Bài 1 C u Trúc C a M t Ch ng Trình C ấ ộ ư...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online