{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

C++ - Bi 1 Cu Trc Ca Mt Chng Trnh C C l mt trong nhng cch...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài 1 : C u Trúc C a M t Ch ng Trình C++ ươ Có l m t trong nh ng cách t t nh t đ b t đ u h c m t ngôn ng l p trình là b ng ữ ậ m t ch ng trình. V y đây là ch ng trình đ u tiên c a chúng ta : ươ ươ // my first program in C++ #include <iostream.h> int main () { cout << "Hello World!"; return 0; } Hello World! Ch ng trình trên đây là ch ng trình đ u tiên mà h u h t nh ng ng i h c ngh l p ươ ươ ế ườ ề ậ trình vi t đ u tiên và k t qu c a nó là vi t câu "Hello, World" lên màn hình. Đây là ế ế ế m t trong nh ng ch ng trình đ n gi n nh t có th vi t b ng C++ nh ng nó đã bao ươ ơ ế ư g m nh ng ph n c b n mà m i ch ng trình C++ có. Hãy cùng xem xét t ng dòng ơ ươ m t : // my first program in C++ Đây là dòng chú thích. T t c các dòng b t đ u b ng hai d u s (//) đ c coi là chút ượ thích mà chúng không có b t kì m t nh h ng nào đ n ho t đ ng c a ch ng trình. ộ ả ưở ế ươ Chúng có th đ c các l p trình viên dùng đ gi i thích hay bình ph m bên trong mã ượ ngu n c a ch ng trình. Trong tr ng h p này, dòng chú thích là m t gi i thích ng n ươ ườ g n nh ng gì mà ch ng trình chúng ta làm. ươ #include <iostream.h> Các câu b t đ u b ng d u (#) đ c dùng cho preprocessor (ai d ch h tôi t này v i). ượ Chúng không ph i là nh ng dòng mã th c hi n nh ng đ c dùng đ báo hi u cho trình ư ượ d ch. đây câu l nh #include <iostream.h> báo cho trình d ch bi t c n ph i ế "include" th vi n ư iostream. Đây là m t th vi n vào ra c b n trong C++ và nó ph i ư ơ đ c "include" vì nó s đ c dùng trong ch ng trình. Đây là cách c đi n đ s ượ ượ ươ ể ử d ng th vi n ư iostream int main () Dòng này t ng ng v i ph n b t đ u khai báo hàm ươ main. Hàm main là đi m mà t t c các ch ng trình C++ b t đ u th c hi n. Nó không ph thu c vào v trí c a hàm ươ này ( đ u, cu i hay gi a c a mã ngu n) mà n i dung c a nó luôn đ c th c hi n ượ đ u tiên khi ch ng trình b t đ u. Thêm vào đó, do nguyên nhân nói trên, m i ch ng ươ ươ trình C++ đ u ph i t n t i m t hàm main. Theo sau main là m t c p ngo c đ n b i vì nó là m t hàm. Trong C++, t t c các hàm ơ mà sau đó là m t c p ngo c đ n () thì có nghĩa là nó có th có ho c không có tham s ơ (không b t bu c). N i dung c a hàm main ti p ngay sau ph n khai báo chính th c ế đ c bao trong các ngo c nh
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}