Giao_trinh_lap_trinh_C_2

Giao_trinh_lap_trinh_C_2 - Giáo trình L ậ p trình C c...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Giáo trình L ậ p trình C c ă n b ả n Trang 1 Tr ườ ng TH Ế GI Ớ I TIN H Ọ C – 39 Nguy ễ n S ơ n Hà, P5, Q3 – Đ T: 8.344.480 – Website: www.infoworldschool.com M Ụ C L Ụ C BÀI 1 : NGÔN NG Ữ L Ậ P TRÌNH & PH ƯƠ NG PHÁP L Ậ P TRÌNH......................7 1.1 M ụ c tiêu................................................................................................................................7 1.2 Lý thuy ế t...............................................................................................................................7 1.2.1 Ngôn ng ữ l ậ p trình (Programming Language).............................................................7 1.2.1.1 Thu ậ t gi ả i (Algorithm).............................................................................................7 1.2.1.2 Ch ươ ng trình (Program) .........................................................................................7 1.2.1.3 Ngôn ng ữ l ậ p trình (Programming language) .......................................................8 1.2.2 Các b ướ c l ậ p trình ...........................................................................................................8 1.2.3 K ỹ thu ậ t l ậ p trình ............................................................................................................8 1.2.3.1 I-P-O Cycle (Input-Pprocess-Output Cycle) (Quy trình nh ậ p-x ử lý-xu ấ t) ........8 1.2.3.2 S ử d ụ ng l ư u đồ (Flowchart).....................................................................................9 BÀI 2 : LÀM QUEN L Ậ P TRÌNH C QUA CÁC VÍ D Ụ ĐƠ N GI Ả N......................12 2.1 M ụ c tiêu..............................................................................................................................12 2.2 N ộ i dung..............................................................................................................................12 2.2.1 Kh ở i độ ng và thoát BorlandC.......................................................................................12 2.2.1.1 Kh ở i độ ng................................................................................................................12 2.2.1.2 Thoát........................................................................................................................13 2.2.2 Các ví d ụ đơ n gi ả n .........................................................................................................13 2.2.2.1 Ví d ụ 1......................................................................................................................13 2.2.2.2 Ví d ụ 2......................................................................................................................15 2.2.2.3 Ví d ụ 3......................................................................................................................16 2.2.2.4 Ví d ụ 4......................................................................................................................164....
View Full Document

This note was uploaded on 02/05/2012 for the course C++ 101 taught by Professor Abc during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 131

Giao_trinh_lap_trinh_C_2 - Giáo trình L ậ p trình C c...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online