Bai thuc hanh KTLT - Tài li ệ u h ướ ng d n th ự...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tài li ệ u h ướ ng d ẫ n th ự c hành: K Ĩ THU Ậ T L Ậ P TRÌNH C/C++ Tr ườ ng Đ HBK Hà N ộ i Khoa Đ i ệ n B ộ môn Đ i ề u khi ể n T ự độ ng Bài 1: L ậ p trình c ơ s ở 1 M ụ c đ ích bài th ự c hành Giúp h ọ c viên làm quen v ớ i công c ụ l ậ p trình Visual C++, th ử nghi ệ m vi ế t ch ươ ng trình theo phong cách h ướ ng hàm, qua đ ó n ắ m v ữ ng các ki ế n th ứ c l ậ p trình c ơ s ở nh ư : 1) Ph ươ ng pháp th ể hi ệ n thu ậ t toán b ằ ng các các c ấ u trúc đ i ề u ki ệ n, vòng l ặ p 2) Cách s ử d ụ ng m ả ng, con tr ỏ , b ộ nh ớ độ ng 3) Khai báo, th ự c hi ệ n và s ử d ụ ng hàm; các ph ươ ng pháp truy ề n tham s ố hàm. 2 Nhi ệ m v ụ thí nghi ệ m 2.1 Bài t ậ p 1. Xây d ự ng m ộ t hàm th ự c hi ệ n phân lo ạ i các s ố ch ẵ n và l ẻ trong m ộ t dãy s ố nguyên, k ế t qu ả đượ c nh ớ vào hai dãy s ố m ớ i. S ử d ụ ng m ả ng độ ng để bi ể u di ễ n hai dãy s ố k ế t qu ả sao cho b ộ nh ớ đượ c c ấ p phát độ ng ch ỉ v ừ a đủ dùng. K ế t qu ả tr ả v ề c ủ a hàm s ẽ là s ố các s ố ch ẵ n trong dãy ban đầ u, hay c ũ ng chính là chi ề u dài c ủ a m ộ t dãy k ế t qu ả . 2. Vi ế t ch ươ ng trình minh h ọ a cách s ử d ụ ng hàm trong câu 1 v ớ i hai tr ườ ng h ợ p: - dãy s ố ban đầ u đượ c ch ứ a trong m ộ t m ả ng t ĩ nh và giá tr ị các s ố trong dãy đượ c kh ở i t ạ o ngay khi khai báo. - dãy s ố ban đầ u đượ c ch ứ a trong m ộ t m ả ng độ ng và giá tr ị các s ố c ầ n đượ c đư a vào qua bàn phím Hai dãy s ố k ế t qu ả đượ c đư a ra màn hình. 2.2 Nhi ệ m v ụ chu ẩ n b ị ở nhà 1) Ôn l ạ i các ki ế n th ứ c c ơ s ở nêu trong ph ầ n 1, xem l ạ i các ví d ụ và bài t ậ p trên l ớ p. 2) Xây d ự ng thu ậ t toán và vi ế t ch ươ ng trình s ẵ n trên gi ấ y (vi ế t tay, không ch ấ p nh ậ n b ả n sao!) 2.3 Nhi ệ m v ụ trên phòng thí nghi ệ m 1) Làm quen v ớ i Visual C++, t ạ o m ộ t d ự án m ớ i (New Project), đặ t tên d ự án (ví d ụ “SortApp”) và ch ọ n “Win32 Console Application” 2) Vi ế t hàm trên máy và l ư u vào m ộ t 2 files riêng: Header file (ví d ụ sort.h) ch ứ a mã khai báo hàm và file ngu ồ n (*.cpp) ch ứ a mã th ự c hi ệ n hàm. B ổ sung 2 files đ ó vào d ự án. Biên d ị ch file ngu ồ n (ví d ụ sort.cpp), tìm cách gi ả i thích và s ử a các l ỗ i biên d ị ch ( compile error )....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Bai thuc hanh KTLT - Tài li ệ u h ướ ng d n th ự...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online